Analýza rozpočtu města Česká Třebová v letech 2010-2019

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza rozpočtu města Česká Třebová v letech 2010-2019
Autor práce:
Kristková, Jana
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Zubíková, Adéla
Osoba oponující práci:
Feurich, Marek
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je popsat, zanalyzovat a zhodnotit rozpočtové hospodaření města Česká Třebová v letech 2010 – 2019. Práce používá metodu literární rešerše, metodu analýzy sestavování a plnění rozpočtu a metodu SWOT analýzy. Za pomocí těchto metod práce představuje, jak město získává a nakládá se svými financemi a co dělá pro svůj rozvoj, který by měl vést zejména k získání nových obyvatel také ke zvýšení životní úrovně stávajících obyvatel. Na základě provedených analýz práce dochází k závěru, že rozpočtové hospodaření města je optimální a finance jsou používány na potřebné a vhodné investice. Práce závěrem poskytuje doporučení, která by mohla městu Česká Třebová pomoci z hlediska jeho financování a zkvalitnění služeb pro občany.
Klíčová slova:
Rozpočtový proces; Financování měst; Veřejné finance; Rozpočet města

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 2. 2020
Datum podání práce:
20. 5. 2020
Datum obhajoby:
25.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
72703_krij05.pdf [1,35 MB]
Oponentura:
67224_xfeum00.pdf [311,64 kB]
Hodnocení vedoucího:
72703_xzuba00.pdf [270,02 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/72703/podrobnosti