Analýza důchodových systémů: Srovnání soukromého a veřejného financování

Název práce: Analysis of pension systems: Public and private funding comparison
Autor(ka) práce: Kostrhoun, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zamrazilová, Eva
Oponenti práce: Štěpánek, Pavel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
In the first part of the thesis, individual pension systems are reviewed and analysed. Research of available literature is used as a major method in this part. We examine the advantages and disadvantages of each from the perspective of both public expenditures and pensioners.The second part of the thesis pension replacement rate employing fixed time effects regression. Thesis analyses OECD countries in the time period 2000 to 2018. We use data available in OECD, IMF, and World Bank libraries. In the latter part of the thesis, we examine private saving possibilities as a complement to pension benefits provided by the government. Future value of the annuity is used to estimate monthly contributions to savings account necessary to maintain the standard of living.We conclude that due to the adverse demographic projections, the governments are not able to maintain the pension replacement rate and not to increase budget deficit simultaneously.In the last part of the thesis, we present specific private pension saving possibilities that will provide the future pensioners’ with another income stream and thus will increase their standard of living.
Klíčová slova: public pension system; pension system arrangement; pensioners’ well-being; history of the welfare state; individual pension funding
Název práce: Analýza důchodových systémů: Srovnání soukromého a veřejného financování
Autor(ka) práce: Kostrhoun, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zamrazilová, Eva
Oponenti práce: Štěpánek, Pavel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
V první části této diplomové práce popisujeme a analyzujeme jednotlivé systémy důchodového zabezpečení z pohledu jejich výhod a nevýhod pro veřejné výdaje i samotné penzisty. Rešerši dostupné literatury používáme jako hlavní metodu pro tuto část práce.Druhá část diplomové práce analyzuje veřejné výdaje na důchodové zabezpečení za pomoci regresního modelu s fixními efekty. Práce analyzuje země OECD v časovém období od roku 2000 do roku 2018. Používáme data dostupná z databzí OECD, MMF a Světové banky. V poslední části práce pak zkoumáme možnosti individuálního důchodového spoření jako komplementu k penzi poskytované státem. Budoucí hodnotu anuity používáme k odhadnutí výše měsíčních příspěvků na soukromý účet úspor, která po odchodu do důchodu zajistí shodnou úroveň životního standardu.Na základě výzkumu usuzujeme, že vlády nebudou schopny udržet náhradový poměr penzí a současně nezvýšit schodek státního rozpočtu kvůli nepříznivému demografickému vývojiV poslední části práce prezentujeme konkrétní možnosti penzijního spoření, které bude jednotlivcům v důchodovém věku sloužit jako druhý příjmový kanál, kterýmž se zvýší jejich životní standard.
Klíčová slova: veřejný důchodový systém; uspořádání penzijních systémů; well-being; historie státu blahobytu; individuální důchodové spoření

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 1. 2020
Datum podání práce: 20. 5. 2020
Datum obhajoby: 15. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72210/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: