Návrh Social Impact Bondu pro snížení recidivy v České republice

Název práce: Proposal for a Social Impact Bond for reduction of recidivism in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Kubik, Adam
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vávra, Jan
Oponenti práce: Cingl, Lubomír
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The diploma thesis aims to propose a Social Impact Bond (SIB) for reduction of recidivism in the Czech Republic. The theoretical part presents the key criteria for success and how to avoid mistakes that may occur with SIB. The empirical part is focused on the SIB setup itself. First of all, it is a definition of key determinants influencing repeat crime. The results show that young men without a university degree are most likely to commit another crime. This probability is further exacerbated by the number of previous crimes committed. The social program within the SIB should thus focus on individuals with these characteristics, especially in the first year after their release from prison. The estimated societal costs of recidivism reached almost CZK 25.5 billion in 2018, which, however, are still underestimated due to the large number of incalculable latent cases. Reducing recidivism by only 7.5% would thus bring social savings of almost CZK 2 billion, which can also serve as an amount for which the SIB can be issued. SIB's profitability is difficult to determine due to the great diversity of social program settings.
Klíčová slova: Costs of recidivism; Social Impact Bond; Survival analysis
Název práce: Návrh Social Impact Bondu pro snížení recidivy v České republice
Autor(ka) práce: Kubik, Adam
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vávra, Jan
Oponenti práce: Cingl, Lubomír
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diplomová práce si klade za cíl navrhnout 'Social Impact Bond' (SIB) jako efektivní nástroj pro snížení recidivy v České republice. Teoretická část představuje klíčové kritéria úspěchu a jak se vyvarovat chybám, které v souvislosti se SIB mohou vzniknout. Empirická část je zaměřená na samotné nastavení SIB. V prvé řadě se jedná o definici klíčových determinantů ovlivňující opakovanou trestnou činnost. Výsledky dokazují, že u méně vzdělaných mladých mužů je největší pravděpodobnost opakované trestné činnosti. Tato pravděpodobnost je dále umocněná počtem předešlých spáchaných trestních činů. Sociální program v rámci SIB by tak měl být zaměřen právě na jedince s těmito vlastnostmi, a to zejména v prvním roce po jejich propuštění z vězení. Odhadované společenské náklady recidivy dosáhly v roce 2018 skoro 25,5 miliard Kč, které jsou ovšem stále podhodnocené díky velkému množství nevyčíslitelných latentních případů. Snížení recidivy o pouhých 7,5% by tak přineslo společenské úspory ve výši téměř 2 miliard Kč, které mohou zároveň sloužit jako částka za kterou může být SIB emitován. Profitabilitu lze jen obtížně určit vzhledem k velké různorodosti nastavení sociálního programu.
Klíčová slova: Survival analysis; Social Impact Bond; Náklady recidivy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 2. 2020
Datum podání práce: 21. 5. 2020
Datum obhajoby: 26. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72598/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: