Vliv daňové politiky na příliv zahraničních investic ve vybraných ekonomikách

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vliv daňové politiky na příliv zahraničních investic ve vybraných ekonomikách
Autor práce:
Luková, Daniela
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Čermáková, Klára
Osoba oponující práci:
Potužák, Pavel
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato práce zkoumá vliv daňové politiky na bilaterální přímé zahraniční investice (FDI). K odhadu je použito 36 členských států OECD a období 2003-2018. Proměnnými hlavního zájmu jsou statutární sazba korporátní daně, bilaterální sazba daně (určená smlouvou o zamezení dvojího zdanění) a možnost odpočtu daňové ztráty. Vliv těchto proměnných je odhadován za pomocí gravitačního modelu. Práce používá jak lineární (Pooled OLS, model fixních efektů, model náhodných efektů), tak nelineární modely (PPML, Heckmanův odhad). Pomocí modelu PPML a Heckmanova modelu bylo zjištěno, že zvýšení bilaterální sazby o jednotku způsobí v průměru 1,42-2,04% pokles FDI. Díky použití dvoustupňové procedury Heckmanova odhadu bylo navíc zjištěno, že na rozhodnutí, zda investici uskutečnit, má vliv i sazba korporátní daně či skutečnost, že mezi státy existuje smlouva o zamezení dvojímu zdanění.
Klíčová slova:
daně; FDI; gravitační model; fixní efekty; PPML; Heckmanův odhad

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
27. 1. 2020
Datum podání práce:
21. 5. 2020
Datum obhajoby:
26.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
72271_lukd01.pdf [1,08 MB]
Oponentura:
67256_potp01.pdf [293,64 kB]
Hodnocení vedoucího:
72271_kaderk.pdf [475,92 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/72271/podrobnosti