Konzumní společnost jako hlavní faktor hospodářské expanze USA v 50. letech 20. století

Název práce: Konzumní společnost jako hlavní faktor hospodářské expanze USA v 50. letech 20. století
Autor(ka) práce: Suk, Richard
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Johnson, Zdenka
Oponenti práce: Fabianková, Klára
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním motivem práce je analýza faktorů hospodářské expanze Spojených států v padesátých letech 20. století, která byla z velké části zapříčiněna rostoucí spotřebou domácností v rámci rozmachu konzumní společnosti. Stať nejprve definuje samotný termín konzumní společnost a posléze sleduje vývoj spotřeby a hospodářství od dvacátých let 20. století pomocí deskripce. V praktické části je provedena, za použití znalostí z teoretických kapitol práce, kvantifikace vývoje jednotlivých komponentů hrubého domácího produktu, přičemž je dokázán zásadní význam spotřeby domácností pro hospodářství Spojených států. Toto zjištění znamená potvrzení základní hypotézy práce, která tvrdí, že hospodářský růst v 50. letech ve Spojených státech byl z velké části zapříčiněn razantním zvýšením agregátní poptávky díky vyšším výdajům domácností a etablování konzumní společnosti Dále je pak v práci dokázáno, že disponibilní důchod domácností nebyl významným způsobem stimulován transfery ani naopak limitován daněmi a domácnosti jej využívaly v naprosté většině na spotřebu a nikoliv úspory. V poslední kapitole práce odhaluje a kriticky hodnotí některé hlavní faktory etablování konzumní společnosti a změny spotřebitelských návyků v padesátých letech. Například se výrazně zvýšila spotřeba statků dlouhodobé spotřeby, především automobilů a rekreačního zboží. Rozmach také zaznamenaly nákupy služeb, přičemž nejvýznamněji za sledované období vzrostly výdaje na finační služby, služby spojené s bydlením a zdravotní péčí. Hlavní přínos práce spočívá především v kvantifikaci a vysvětlení výše zmíněných jevů, které jsou z velké části charakteristické i pro současné spotřebitelské chování.
Klíčová slova: Spotřeba domácností; Hrubý domácí produkt; Konzumní společnost; 50. léta; Spojené státy americké
Název práce: Konzumní společnost jako hlavní faktor hospodářské expanze USA v 50. letech 20. století
Autor(ka) práce: Suk, Richard
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Johnson, Zdenka
Oponenti práce: Fabianková, Klára
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main purpose of this thesis is to analyse factors of economic growth in the United States of America in the 1950s, which was mostly caused by the expansion of households´ consumption developing with the establishment of mass consumption society. The thesis defines the term of consumption society and then it describes the development of the consumption and the American economy from the 1920s to the 1950s. In analytical part of thesis there is a quantification of separated development of gross domestic product components. It is proven that consumption had an essential impact on the economy of the United States of America in the 1950s. The main hypothesis, which claims that the growth of American economy in the 1950s was caused by the rise of agregate demand and consuption in a mass consumer society, therefore was verified. This consumption and disponsible income of households was neither determined by the quantity of government transfer, nor it was significantly limited by taxes. Since American households consumed most of their disponsible income consequently savings were relatively low. In the last chapter some of the most important factors of establishing the mass consumption society and a change in consumers´ habits are analysed. In the 1950s, there was a significant growth of consumption of durable goods, especially automobiles and recreational goods. Expansion was also apparent in purchasing of services. Particulary significant growth was recorded in consumption of financial services, housing services and healthcare services. The main importance of this thesis consists in quantification and explanation of these phenomena which are characteristic for present-day consumers´ behavior as well.
Klíčová slova: United States of America; Gross domestic product; Consumption society; Household consumption; 1950s

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 12. 2019
Datum podání práce: 21. 5. 2020
Datum obhajoby: 24. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71975/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: