Je populační růst ovlivněn růstem HDP nebo naopak? Případ Afriky

Název práce: Is the Population Growth Affected by the Growth of GDP or vice versa? The Case of Africa
Autor(ka) práce: Mec, Michal
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Potužák, Pavel
Oponenti práce: Kadeřábková, Božena
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The diploma thesis aims to analyse whether GDP growth per capita affects population growth or vice versa. The analysis of the relationship between GDP growth per capita and population growth is done by two models. The Bootstrapped Panel Granger Causality model finds no causality when population growth is a dependent variable and a few cases of causality in Africa for GDP growth per capita as dependent variable. The Dynamic Panel Data model estimates GDP growth per capita as a significant explanatory variable in all cases. Population growth is a significant explanatory variable in all cases except for the situation when the model includes health control variables. Used data for this analysis meets an established conditions for using both models.
Klíčová slova: endogenous population growth; dynamic panel data model; bootstrapped panel-granger causality model; gdp growth per capita
Název práce: Je populační růst ovlivněn růstem HDP nebo naopak? Případ Afriky
Autor(ka) práce: Mec, Michal
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Potužák, Pavel
Oponenti práce: Kadeřábková, Božena
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je analyzovat, jestli růst HDP na obyvatele ovlivňuje populační růst nebo naopak. Analýza vztahu mezi růstem HDP na obyvatele a populační růstem je provedena dvěma modely. Bootstrapped Panel Granger Causality nenašel žádnou kauzalitu, kdy je populační růst závislou proměnnou, a našel několik případů kauzality v Africe, kdy růst HDP na obyvatele je závislou proměnnou. Dynamic Panel Data model odhaduje, že růst HDP na hlavu je signifikantní vysvětlující proměnná ve všech případech. Populační růst je signifikantní vysvětlující proměnná ve všech případech kromě situace, kdy model zahrnuje kontrolní proměnné pro zdraví. Použitá data pro tuto analýzu splňují stanovené podmínky pro použití obou modelů.
Klíčová slova: růst HDP na obyvatele; endogenní populační růst; bootstrapped panel-granger causality model; dynamic panel data model

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 10. 2019
Datum podání práce: 21. 5. 2020
Datum obhajoby: 26. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70995/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: