Analýza vlivu pronatalitní politiky na porodnost a plodnost v Rusku v letech 2007-2017

Název práce: Analýza vlivu pronatalitní politiky na porodnost a plodnost v Rusku v letech 2007-2017
Autor(ka) práce: Šrámek, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Loužek, Marek
Oponenti práce: Bartůsková, Lucia
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce zkoumá vliv ruské pronatalitní politiky z roku 2007 na plodnost a porodnost za použití dat pro jednotlivé subjekty Ruské federace. Pomocí regresní analýzy je zjištěna souvislost mezi reálnou výší dávky za druhé narozené dítě a plodností, resp. porodností. Kromě toho práce potvrzuje souvislost mezi plodností, resp. porodností a některými proměnnými, které podle ekonomické teorie plodnost, resp. porodnost určují. Dále je použita metoda difference-in-differences. Obě metody potvrzují hypotézu, že zkoumaná pronataltitní politika přispěla ke zvýšení plodnosti a porodnosti, avšak výsledky metody difference-in-differences potvrzují vliv politiky pouze v krátkém období a na intervalu 11 let od zavedení politiky hypotéza touto metodou potvrzena není. Přestože tato pronatalitní politika byla zkoumána už v několika odborných pracích přede mnou, můj přístup je do značné míry inovátorský v použití dat pro dílčí oblasti a využití rozdílné kupní síly dávky stejné nominální hodnoty v jednotlivých oblastech.
Klíčová slova: porodnost; pronatalitní politika; populační ekonomie; plodnost
Název práce: The Analysis of the Impact of a Pronatalist Policy on Natality and Fertility in Russia, 2007–2017
Autor(ka) práce: Šrámek, Ondřej
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Loužek, Marek
Oponenti práce: Bartůsková, Lucia
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis examines the effect of Russian 2007 pronatalist policy on fertility and birth rate using data for federal subjects of Russia. Using regression analysis, I find connection between real value of the family policy benefit and fertility, and birth rate, respectively. Moreover, the thesis confirms connection between fertility or birth rate and some variables which are considered to be determinants of birth rate and fertility by economic theory. Second method used is difference-in-differences approach. Both methods confirm the hypothesis, that the pronatalist policy contributed on increase of fertility and birth rate, but difference-in-differences approach confirms only short-term effect of the policy and when regarding period of 11 years since the policy implementation the hypothesis in not confirmed by difference-in-differences approach. Although this pronatalist policy has been examined by several studies before, my approach is innovative in using data for partial areas in Russia and calculating with different purchase power of the same nominal benefit in different regions and areas.
Klíčová slova: birth rate; pronatalist policy; fertility; population economics

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 10. 2019
Datum podání práce: 21. 5. 2020
Datum obhajoby: 11. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70990/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: