Vliv migrace na trh práce v hostitelské zemi – případ Německa

Název práce: Vliv migrace na trh práce v hostitelské zemi – případ Německa
Autor(ka) práce: Kufner, Michal
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Slaný, Martin
Oponenti práce: Potužák, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce analyzuje vliv migračního šoku na pracovní trh ve Spolkové republice Německo, jakožto zemi s absolutně nejvyšším počtem migrantů v Evropské unii. K odhadu vlivu migrace na výši hrubé denní mzdy a míry nezaměstnanosti domorodých pracovníků je využita aplikace metody klasifikačních skupin prostřednictvím základního i rozšířeného modelu. Metoda byla aplikována na unikátním německém datovém vzorku SIAB-R_7517, který poskytuje velmi podrobné informace o účastnících trhu práce v období od roku 1975 až do roku 2017. Hlavním cílem této práce je vyvrátit hlavní výzkumnou hypotézu o statistické nevýznamnosti nabídkového šoku způsobeného přílivem nových pracovníků do země, na výši mezd a míry nezaměstnanosti v cílové zemi. Zároveň je vedlejším úkolem potvrzení dílčí výzkumné hypotézy o statistické nevýznamnosti nabídkového šoku, způsobeného přílivem nových pracovníků, na výši mezd a míry nezaměstnanosti samotných přistěhovalců. Výsledkem analýzy je, že migrace má signifikantní vliv na výši mezd a nesignifikantní vliv na míru nezaměstnanosti domorodých pracovníků. V případě samotných přistěhovaleckých pracovníků nebyl prokázán žádný signifikantní vliv na výši mezd a míru nezaměstnanosti.
Klíčová slova: Německo; trh práce; migrace
Název práce: Impact of Migration on the Labor Market in the Host Country - the Case of Germany
Autor(ka) práce: Kufner, Michal
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Slaný, Martin
Oponenti práce: Potužák, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis analyzes the impact of the migration shock on the labor market in the Federal Republic of Germany, as the country with the absolute highest number of migrants in the European Union. To estimate the impact of migration on the gross daily wage and the unemployment rate of indigenous workers, the application of the method of classification groups through the basic and extended model is used. The method was applied to the unique German data sample SIAB-R_7517, which provides very detailed information on labor market participants in the period from 1975 to 2017. The main goal of this work is to refute the main research hypothesis of statistical insignificance of supply shock caused by the influx of new workers to country on the wage level and the unemployment rate in the destination country. At the same time, the secondary task is to confirm a partial research hypothesis about the statistical insignificance of the supply shock caused by the influx of new workers to the level of wage and the unemployment rate of the immigrants themselves. The result of the analysis is that migration has a significant effect on wages and a non-significant effect on the unemployment rate of indigenous workers. In the case of immigrant workers themselves, no significant effect on wages and unemployment rates has been proven.
Klíčová slova: labor market; Germany; migration

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 5. 2019
Datum podání práce: 21. 5. 2020
Datum obhajoby: 26. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69659/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: