Odchýlení měnového kurzu od rovnováhy a ekonomický růst – případ České republiky

Název práce: Odchýlení měnového kurzu od rovnováhy a ekonomický růst – případ České republiky
Autor(ka) práce: Attendorn, Filip
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Potužák, Pavel
Oponenti práce: Chytilová, Helena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá odchýlením reálného měnového kurzu CZK/EUR od své rovnovážné úrovně a dále kvantitativní analýzou toho, zda deviace měny od rovnováhy ovlivňuje ekonomický růst České republiky. V empirické části práce dochází nejprve k odhadu hodnot rovnovážných kurzů BEER (Behavioral Equilibrium Exchange Rate) a NATREX (Natural Real Exchange Rate) pomocí ekonometrické metody ARDL (Autoregressive Distributed Lag). Poté je odvozena odchylka reálného kurzu od jednotlivých ekvilibrií, ta značí podhodnocení a nadhodnocení měny. Test existence Grangerovy kauzality značí jednosměrný příčinný vliv odchýlení reálného kurzu na růst hrubého domácího produktu České republiky. Regrese ARDL poté specifikuje tento vztah pomocí dat inflace a tvorby hrubého kapitálu. Na základě vyhodnocení statisticky významných výsledků práce dochází k závěru, že podhodnocení české koruny pod dlouhodobou rovnováhu má pozitivní efekt na ekonomický růst České republiky a nadhodnocení měny značí vliv opačný.
Klíčová slova: reálný měnový kurz; ekonomický růst; rovnováha
Název práce: Misalignment of exchange rate from equilibrium - case of Czech Republic
Autor(ka) práce: Attendorn, Filip
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Potužák, Pavel
Oponenti práce: Chytilová, Helena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis studies the misalignment of the CZK/EUR real exchange rate from the equilibrium level. Furthermore, it provides a quantitative analysis of the currency deviation’s impact on the economic growth of the Czech Republic. Firstly, in the empirical part, BEER (Behavioral Equilibrium Exchange Rate) and NATREX (Natural Real Exchange Rate) are estimated using the econometric ARDL (Autoregressive Distributed Lag) method. Secondly, the deviation of the real exchange rate from each equilibrium is derived. The misalignment indicates the undervaluation or overvaluation of the currency, and the Granger causality test shows a one-way causal effect of the real exchange rate misalignments on the Czech GDP growth. The ARDL regression specifies this relationship using inflation and gross capital formation data. Based on the results, which are statistically significant, currency undervaluation has a positive effect on the Czech economic growth, whereas overvaluation of the currency affects the economic growth negatively.
Klíčová slova: real exchange rate; equilibrium; economic growth

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 10. 2019
Datum podání práce: 22. 5. 2020
Datum obhajoby: 26. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71318/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: