Odchýlení měnového kurzu od rovnováhy a ekonomický růst – případ České republiky

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Odchýlení měnového kurzu od rovnováhy a ekonomický růst – případ České republiky
Autor práce:
Attendorn, Filip
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Potužák, Pavel
Osoba oponující práci:
Chytilová, Helena
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá odchýlením reálného měnového kurzu CZK/EUR od své rovnovážné úrovně a dále kvantitativní analýzou toho, zda deviace měny od rovnováhy ovlivňuje ekonomický růst České republiky. V empirické části práce dochází nejprve k odhadu hodnot rovnovážných kurzů BEER (Behavioral Equilibrium Exchange Rate) a NATREX (Natural Real Exchange Rate) pomocí ekonometrické metody ARDL (Autoregressive Distributed Lag). Poté je odvozena odchylka reálného kurzu od jednotlivých ekvilibrií, ta značí podhodnocení a nadhodnocení měny. Test existence Grangerovy kauzality značí jednosměrný příčinný vliv odchýlení reálného kurzu na růst hrubého domácího produktu České republiky. Regrese ARDL poté specifikuje tento vztah pomocí dat inflace a tvorby hrubého kapitálu. Na základě vyhodnocení statisticky významných výsledků práce dochází k závěru, že podhodnocení české koruny pod dlouhodobou rovnováhu má pozitivní efekt na ekonomický růst České republiky a nadhodnocení měny značí vliv opačný.
Klíčová slova:
reálný měnový kurz; ekonomický růst; rovnováha

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 10. 2019
Datum podání práce:
22. 5. 2020
Datum obhajoby:
26.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
71318_xattf00.pdf [1,73 MB]
Oponentura:
67261_chyh01.pdf [678,08 kB]
Hodnocení vedoucího:
71318_potp01.pdf [268,42 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/71318/podrobnosti