Migrace a její dopad na fiskální vývoj vybraných zemí Evropské unie na přelomu tisíciletí

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Migrace a její dopad na fiskální vývoj vybraných zemí Evropské unie na přelomu tisíciletí
Autor práce:
Sviták, Daniel
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Slaný, Martin
Osoba oponující práci:
Potužák, Pavel
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je prokázání vlivu imigrace na fiskální politiku členských států Evropské unie v letech 2007-2018. První část výzkumné otázky, zdali migrace má vliv na výši veřejných výdajů, je provedena pomocí modelu simultánních rovnic, který má za cíl nejen prokázat vliv migrace na výši veřejných výdajů, avšak i současně zohlednit možnou simultánní kauzalitu, a poukázat tak na možný magnetismus státu blahobytu migranty. Dále je v práci zkoumán sklon k deficitnímu hospodaření v případě zvýšení míry migrace, čímž by země fakticky přenášely dluhovou zátěž na příští generace zahrnující potomky migrantů. V práci se mi potvrdil vliv migrace na veřejné výdaje bez předpokládané simultánní kauzality. Citlivost méně kvalifikovaných migrantů na výši sociálních výdajů však poukázala na rozdílné preference více a méně kvalifikované migrace, a v důsledku tak na možnou existenci zmíněného magnetismu. Sklon k deficitnímu hospodaření s mírou čisté migrace se nepotvrdil.
Klíčová slova:
fiskální politika; model simultánních rovnic; migrace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 7. 2019
Datum podání práce:
22. 5. 2020
Datum obhajoby:
26.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70230_xsvid00.pdf [2,47 MB]
Oponentura:
67263_potp01.pdf [293,58 kB]
Hodnocení vedoucího:
70230_slam03.pdf [470,06 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70230/podrobnosti