Migrace a její dopad na fiskální vývoj vybraných zemí Evropské unie na přelomu tisíciletí

Název práce: Migrace a její dopad na fiskální vývoj vybraných zemí Evropské unie na přelomu tisíciletí
Autor(ka) práce: Sviták, Daniel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Slaný, Martin
Oponenti práce: Potužák, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je prokázání vlivu imigrace na fiskální politiku členských států Evropské unie v letech 2007-2018. První část výzkumné otázky, zdali migrace má vliv na výši veřejných výdajů, je provedena pomocí modelu simultánních rovnic, který má za cíl nejen prokázat vliv migrace na výši veřejných výdajů, avšak i současně zohlednit možnou simultánní kauzalitu, a poukázat tak na možný magnetismus státu blahobytu migranty. Dále je v práci zkoumán sklon k deficitnímu hospodaření v případě zvýšení míry migrace, čímž by země fakticky přenášely dluhovou zátěž na příští generace zahrnující potomky migrantů. V práci se mi potvrdil vliv migrace na veřejné výdaje bez předpokládané simultánní kauzality. Citlivost méně kvalifikovaných migrantů na výši sociálních výdajů však poukázala na rozdílné preference více a méně kvalifikované migrace, a v důsledku tak na možnou existenci zmíněného magnetismu. Sklon k deficitnímu hospodaření s mírou čisté migrace se nepotvrdil.
Klíčová slova: fiskální politika; model simultánních rovnic; migrace
Název práce: The Impact of Migration on the Fiscal Development of Selected Countries of the European Union in the 21st Century
Autor(ka) práce: Sviták, Daniel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Slaný, Martin
Oponenti práce: Potužák, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the thesis is to evaluate the impact of imigration on the fiscal policy of the Member states of European Union in the years 2007-2018. The first task, whether migration has casual effect on the size of public spending, is drawn up by simultaneous equations to capture the possibility of simultaneous casuality of migration and public spending, which point to the magnet hypothesis of the welfare state. The second subject is to asses the deficit bias of government facing the influx of immigration to shift the debt burden to future generations. The impact of migration on public spending was positive. On the other hand, simultaneous causality was not significant. The potencial welfare magnet was captured by the positive effect of social government spending on low skilled migration. The deficit bias was not detectable and thus rejected.
Klíčová slova: fiscal policy; simultaneous equation model; migration

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 7. 2019
Datum podání práce: 22. 5. 2020
Datum obhajoby: 26. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70230/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: