Vztah nezávislosti a odpovědnosti centrálních bank na příkladu FEDu a ČNB

Název práce: Vzťah nezávislosti a zodpovednosti centrálnych bánk na príklade FEDu a ČNB
Autor(ka) práce: Gajdošová, Patrícia Eva
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Ševčík, Miroslav
Oponenti práce: Makovec, Pavel
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Táto diplomová práca sa zaoberá tematikou centrálneho bankovníctva, konkrétne jeho nezávislosti a zodpovednosti, na príklade Českej národnej banky a Federálneho rezervného systému v časovom horizonte od roku 1990 do 2018. Nezávislosť a zodpovednosť centrálnych bánk je stále častejšie ústrednou témou či už členov centrálnych bánk, kontrolných orgánov, politikov a dokonca aj širokej verejnosti. Je to oblasť, ktorá priamo súvisí s efektivitou realizovanej monetárnej politiky. Teoretická časť práce popisuje FED a ČNB ako inštitúcie so zameraním na základné funkcie, organizačnú štruktúru a právne ukotvenie. Teoretická časť slúži ako podklad pre samotnú komparáciu v praktickej časti, pričom výstupom práce je analýza teoretických poznatkov a porovnanie faktorov nezávislosti a zodpovednosti centrálnych bánk v politickom a inštitucionálnom prostredí, v ktorom pôsobia. V diplomovej práci dospievam k záveru, že nezávislosť a zodpovednosť centrálnych bánk za sledované obdobie prešla značnými vývojovými zmenami, či už sa jedná o oblasť menovej politiky alebo dohľadu a regulácií ako kľúčových činností centrálnej banky. V oblasti zodpovednosti udržiavania finančnej stability je vývoj rovnako značný, no diplomová práca nemieri priamo na finančný trh, ale na nezávislosť a pridružujúce sa stavebné kamene, ktorými sú kredibilita, transparentnosť a zodpovednosť. V závere dospievam k zisteniu, že správna legislatívna úprava upevňuje nezávislosť politickú aj ekonomickú. Potvrdzujem hypotézu, že v prípade FEDu je tlak na porušovanie nezávislosti zo strany politických autorít silnejší.
Klíčová slova: Menová politika; Nezávislosť centrálnych bánk; Politicko- hospodársky cyklus ; Racionálne očakávania ; Centrálna banka; Inflácia ; ČNB; FED
Název práce: Vztah nezávislosti a odpovědnosti centrálních bank na příkladu FEDu a ČNB
Autor(ka) práce: Gajdošová, Patrícia Eva
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Ševčík, Miroslav
Oponenti práce: Makovec, Pavel
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá tematikou centrálního bankovnictví, konkrétněji jeho nezávislosti a odpovědnosti, na příkladu České národní banky a Federálního rezervního systému v časovém horizontu od roku 1990 do 2018. Nezávislost a odpovědnost centrálních bank je čím dál víc častěji ústřední tematikou členů centrálních bank, kontrolních orgánů, politiků a konec konců i široké veřejnosti. Je to oblast, která přímo souvisí s efektivitou realizované monetární politiky. Teoretická část práce popisuje FED a ČNB jako instituce se zaměřením na základní funkce, organizační strukturu a právní ukotvení. Teoretická část slouží jako podklad pro samotnou komparaci v praktické části, přičemž výstupem práce je analýza teoretických poznatků a srovnání faktorů nezávislosti a odpovědnosti centrálních bank v politickém a institucionálním prostředí, ve kterém působí. V diplomové práci dospívám k závěru, že nezávislost a odpovědnost centrálních bank za sledované období prošla značnými vývojovými změnami, či už jde o oblast měnové politiky anebo dohledu a regulací jako klíčových činností centrální banky. V oblasti odpovědnosti za finanční stabilitu je vývoj stejně značný, no diplomová práce nemíří přímo na finanční trh, ale na nezávislost a přidružující se stavební kameny, kterými jsou kredibilita, transparentnost a odpovědnost. V závěru dospívám k zjištění, že správná legislativní úprava upevňuje nezávislost jak politickou tak i ekonomickou. Potvrzuji hypotézu, že v případe FEDu je tlak na porušování nezávislosti ze strany politických představitelů silnější.
Klíčová slova: Centrální banka; Inflace; Racionální očekávání; Federální rezervní systém ; Nezávislost centrálních banka; Česká národní banka; Politicko-hospodářský cyklus ; Měnová politika
Název práce: Relationship between central banks independence and accountability on example of FED and CNB
Autor(ka) práce: Gajdošová, Patrícia Eva
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Ševčík, Miroslav
Oponenti práce: Makovec, Pavel
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This diploma thesis is dealing with central banking topic, specifically its independence and accountability on example of Federal reserve system and Czech national bank during 1990 – 2018 time period. Central banks independence and accountability are becoming very popular topics to talk about throughout central bank members, supervisory institutions, politics or even society is more and more aware. Independence and accountability are central banks characteristics, which are linked to monetary policy effectivity. The teoretical part of this thesis aims to characterize theoretical basics of FED and CNB such as organizational structure and legal anchors. The main purpose of this part is to create a theoretical baseline for comparation in the practical part, whilst the outcome of this thesis is theoretical analysis followed by comparison of factors influencing central banks independency and accountability, which are being studied and analysed with respect to actual political and institutional environment. This diploma thesis is finding, that central banks independency and accountability had changed a lot throughout analysed time period, speaking about monetary policy or supervisory and regulations as central banks main functions and purposes. Field of financial stability has gone through serious evolutionary processes, but it is not the main interest of this diploma thesis. It is the central banks independence and other staple characteristics such as accountability, transparency and kredibility. In the end, the results of this thesis present an existing relationship between legal anchoring and independence of central banks – both political and economical. Stronger political pressure on central banks independence in case of FED is approved, at the end of this diploma thesis.
Klíčová slova: Central bank; Monetary policy ; Inflation ; Central bank independence; Rational expectations; Federal Reserve system; Czech national bank; Political-business cycle

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 5. 2019
Datum podání práce: 22. 5. 2020
Datum obhajoby: 16. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69768/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: