Důchodová reforma a kapitálové trhy, je vše připraveno?

Název práce: Důchodová reforma a kapitálové trhy, je vše připraveno?
Autor(ka) práce: Rabušic, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Klazar, Stanislav
Oponenti práce: Kudrna, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce „Důchodová reforma a kapitálové trhy, je vše připraveno?“ se zabývá analýzou důchodových systémů Spolkové republiky Německoa Švédského království a porovnáním těchto dvou modelů. Poté navržení ideálních variant na tvorbu soukromé důchodové rezervy a srovnání těchto variant. Zjištění názoru, zda vlastní bydlení je úsporou na důchodový věk. A potvrzení či vyvrácení hypotézy, zda při zapojení státu do tvorby rezervy na starobní důchod pomocí kapitálového trhu vzniknou úspory z rozsahu.
Klíčová slova: Soukromé zabezpečení na starobní důchod ; Německý důchodový systém ; Švédský důchodový systém ; Úspory z rozsahu
Název práce: Pension reform and capital markets, is everything ready?
Autor(ka) práce: Rabušic, Martin
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Klazar, Stanislav
Oponenti práce: Kudrna, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor's thesis "Pension reform and capital markets, is everything ready?" deals with the analysis of the pension systems of the Federal Republic of Germany and the Kingdom of Sweden and a comparison of these two models. Then proposing ideal options for creating a private pension reserve and comparing these options. Finding out whether owning housing is a saving for retirement age. And confirmation or refutation of the hypothesis whether the involvement of the state in the creation of a provision for old-age pension through the capital market will result in economies of scale.
Klíčová slova: German pension system; Swedish pension system; Economies of scale; Private old-age pension security

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 9. 2019
Datum podání práce: 27. 5. 2020
Datum obhajoby: 16. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70391/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: