Analýza dopadu nových pravidel IFRS pro leasingy

Název práce: Analýza dopadu nových pravidel IFRS pro leasingy
Autor(ka) práce: Husová, Lenka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vašek, Libor
Oponenti práce: Kachlík, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá dopadem implementace nového standardu pro vykazování leasingů dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). V první části práce seznamuje s pravidly pro vykazování leasingů dle IFRS 16, dále pak stručně připomíná pravidla dle IAS 17. Ve třetí kapitole práce jsou shrnuty studie zaměřené na očekávaný dopad implementace IFRS 16 do účetních pravidel a jeho významnost. Na základě těchto studií byly vybrány dvě odvětví pro podrobnější analýzu – konkrétně telekomunikace a letecké společnosti. Cílem práce pak bylo na zástupcích z odvětví telekomunikací a aerolinií potvrdit či vyvrátit významnost dopadu IFRS 16. U těchto dvou odvětví se očekával velmi významný dopad na účetní výkazy společností. U zástupců telekomunikačních společností je významnost dopadu potvrzena, u zástupců leteckých společností byl pozorován mírnější dopad, než bylo očekáváno.
Klíčová slova: telekomunikace; IFRS; aerolinie; IAS 17; IFRS 16; leasing; nájem
Název práce: Analysis of the impact of new IFRS rules for leases
Autor(ka) práce: Husová, Lenka
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vašek, Libor
Oponenti práce: Kachlík, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis focuses on the impact of the implementation of the new standard for reporting leases in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS). The first part introduces the rules for reporting leases according to IFRS 16, then briefly recalls the rules according to IAS 17. The third chapter summarizes studies focused on the expected impact of the implementation of IFRS 16 on accounting rules and its significance. Based on these studies, two sectors were selected for more detailed analysis – namely telecommunications and airlines. The aim of the work was to confirm or refute the significance of the impact of IFRS 16 on the representatives of the telecommunications and airline industries. A very significant impact on the financial statements of companies was expected in these two industries. For representatives of telecommunications companies, the significance of the impact is confirmed; for representatives of airlines, a milder impact was observed than expected.
Klíčová slova: IFRS 16; telecommunications; IFRS; airlines; lease; IAS 17

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 12. 2019
Datum podání práce: 28. 5. 2020
Datum obhajoby: 26. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71869/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: