Účetní a daňové dopady režimu přenesené daňové povinnosti v ČR

Název práce: Účetní a daňové dopady režimu přenesené daňové povinnosti v ČR
Autor(ka) práce: Kunc, Ondřej
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Randáková, Monika
Oponenti práce: Zelenková, Marie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je přiblížit pojem přenesení daňové povinnosti daně z přidané hodnoty v rámci Evropské unie. Zároveň tato práce ukazuje účetní a daňové dopady a povinnosti, jako je vyplňování daňových přiznání a hlášení. Jelikož režim přenesení daňové povinnosti slouží i jako nástroj proti daňovým únikům, zvláštní pozornost je věnována podvodům na dani z přidané hodnoty, konkrétně kolotočovým podvodům. Nejprve je vysvětlena základní problematika daně z přidané hodnoty, její právní vymezení v České republice a v Evropské unii a související základní pojmy. Dále následuje popis běžného plnění a plnění v režimu přenesení daňové povinnosti včetně jejich účetního řešení. Souběžně je zde ukázán princip kolotočových daňových podvodů a jejich řešení v podobě režimu přenesení daňové povinnosti. V praktické části jsou různé transakce uvedeny do komplexního ilustrativního příkladu.
Klíčová slova: daň z přidané hodnoty; přenesení daňové povinnosti; mezera na DPH; kolotočový podvod; DPH; daňový podvod; účetnictví; přiznání k dani z přidané hodnoty
Název práce: Accounting and tax consequences of the reverse charge regime in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Kunc, Ondřej
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Randáková, Monika
Oponenti práce: Zelenková, Marie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to explain the reverse charge regime of the value added tax within the European Union. Furthermore, this work shows accounting and tax impacts and obligations such us filling the tax returns and other related VAT forms. As the reverse charge regime was introduced also as an instrument against the tax evasion, special focus is paid to value added tax fraud, specifically the carousel fraud. Firstly, the general problematics of the VAT, its legal definition in the Czech Republic and European Union and related terms are introduced. Further follows description of transactions in the regular and reverse charge regimes including the booking into accounting. Simultaneously this thesis shows the principle of the carousel frauds and their solution in the form of reverse charge regime. Lastly, several specific transactions are looked upon in a complex illustrative example.
Klíčová slova: value added tax; VAT; reverse charge; VAT gap; tax fraud; carousel fraud; accounting; value added tax return

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 2. 2020
Datum podání práce: 29. 5. 2020
Datum obhajoby: 12. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72879/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: