Přímé daně v účetnictví

Název práce: Přímé daně v účetnictví
Autor(ka) práce: Cacínová, Petra
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Purina, Marina
Oponenti práce: Hora, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem mé bakalářské práce je vymezení přímých daní v České republice a jejich zobrazení v účetnictví.Práce obsahuje dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické části nejprve vymezím legislativu týkající se přímých daní. Následně charakterizuji daně z příjmů a majetkové daně. Závěr teoretické části je zaměřen na metodologii účtování jednotlivých přímých daní. Praktická část se zabývá přímými daněmi na příkladu modelového podniku.
Klíčová slova: daň; přímé daně; daně z příjmů; majetkové daně
Název práce: Direct Taxes in Accounting
Autor(ka) práce: Cacínová, Petra
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Purina, Marina
Oponenti práce: Hora, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main goal of my bachelor thesis is to define direct taxes in the Czech Republic and their presentation in accounting. The thesis contains two parts - theoretical and practical. In the theoretical part, I will first define the legislation concerning direct taxes. Subsequently, I characterize income taxes and property taxes. The conclusion of the theoretical part is focused on the methodology of accounting for individual direct taxes. The practical part deals with direct taxes on the example of a model company.
Klíčová slova: tax; direct tax; income taxes; property taxes

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 10. 2019
Datum podání práce: 29. 5. 2020
Datum obhajoby: 26. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71129/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: