Účtování dlouhodobého hmotného majetku v Republice Kazachstán

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Účtování dlouhodobého hmotného majetku v Republice Kazachstán
Autor práce:
Ignatyeva, Diana
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Purina, Marina
Osoba oponující práci:
Zelenka, Vladimír
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku účtování dlouhodobého hmotného majetku (dále DHM) v Republice Kazachstán (dále RK). Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se skládá ze dvou kapitol. První kapitola je věnována organizaci účetnictví v RK. Druhá kapitola vymezuje pojem DHM a stručně popisuje jeho pořízení, vyřazení, oceňování, odepisování, opravu a přecenění. Praktická část si klade za cíl pomocí zvolených parametrů porovnat DHM dvou podniků přepravujících ropu a dvou leteckých společností, na jeho základě pak porovnat mezi sebou odvětví a ověřit následující předpoklad: „Podíl DHM a jeho významnost je v odvětví přepravy ropy vyšší než v odvětví letecké dopravy“.
Klíčová slova:
IFRS; Dlouhodobý hmotný majetek (DHM); Kazachstán; účtování

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 10. 2019
Datum podání práce:
30. 5. 2020
Datum obhajoby:
26.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
71130_ignd01.pdf [1,49 MB]
Oponentura:
67544_vzelenka.pdf [228,90 kB]
Hodnocení vedoucího:
71130_purm01.pdf [306,98 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/71130/podrobnosti