Účtování dlouhodobého hmotného majetku v Republice Kazachstán

Název práce: Účtování dlouhodobého hmotného majetku v Republice Kazachstán
Autor(ka) práce: Ignatyeva, Diana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Purina, Marina
Oponenti práce: Zelenka, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku účtování dlouhodobého hmotného majetku (dále DHM) v Republice Kazachstán (dále RK). Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se skládá ze dvou kapitol. První kapitola je věnována organizaci účetnictví v RK. Druhá kapitola vymezuje pojem DHM a stručně popisuje jeho pořízení, vyřazení, oceňování, odepisování, opravu a přecenění. Praktická část si klade za cíl pomocí zvolených parametrů porovnat DHM dvou podniků přepravujících ropu a dvou leteckých společností, na jeho základě pak porovnat mezi sebou odvětví a ověřit následující předpoklad: „Podíl DHM a jeho významnost je v odvětví přepravy ropy vyšší než v odvětví letecké dopravy“.
Klíčová slova: IFRS; Dlouhodobý hmotný majetek (DHM); Kazachstán; účtování
Název práce: Accounting of tangible fixed assets in the Republic of Kazakhstan
Autor(ka) práce: Ignatyeva, Diana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Purina, Marina
Oponenti práce: Zelenka, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis is focused on accounting of tangible fixed assets in the Republic of Kazakhstan. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part consists of two chapters. The first chapter is devolved to the organisation of accounting in Kazakhstan. The second chapter defines the term tangible fixed assets and briefly describes their acquisition, disposal, measurement and depreciation. The practical part aims to compare two oil transportation companies and two airlines using selected parameters. After that, based on the comparison, compare the industries and verify the hypothesis: „The percentage of tangible fixed assets and their significance in the oil transportation sector is higher than in the air transportation sector“.
Klíčová slova: accounting; Tangible fixed assets; Republic of Kazakhstan; IFRS

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 10. 2019
Datum podání práce: 30. 5. 2020
Datum obhajoby: 26. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71130/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: