Finanční analýza a prognóza budoucího vývoje Brazzale Moravia a. s

Název práce: Finanční analýza a prognóza budoucího vývoje Brazzale Moravia a. s
Autor(ka) práce: Polanská, Klára
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Marek, Petr
Oponenti práce: Dufková, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Nástrojem k dosažení cíle této bakalářské práce je finanční analýza společnosti Brazzale Moravia a. s. v letech 2013–2018 a prognóza jejího vývoje do budoucna. K celkovému vyhodnocení finančního zdraví je společnost porovnána s vybranými konkurenčními podniky dle daných kritérií a také s celým odvětvím, do kterého všechny tyto společnosti spadají. Veškeré informace jsou převážně čerpány z veřejně dostupných účetních závěrek a výročních zpráv těchto společností. Ke zjištění finančního zdraví podniku je využita horizontální a vertikální analýza, dále poměrové ukazatele a modely k predikci finanční tísně. V této práci je metodická část provázána s částí praktickou. Na začátku dané kapitoly je vždy vymezení metodiky a následně jsou přiloženy výpočty s komentářem. V závěrečné části je uvedena prognóza vývoje společnosti pro rok 2019.
Klíčová slova: Brazzale Moravia; Finanční analýza; Výroba sýrů; Bel Sýry Česko; Mlékárna Klatovy; Mlékárna Kunín
Název práce: Financial analysis and prognosis of future development of Brazzale Moravia a. s
Autor(ka) práce: Polanská, Klára
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Marek, Petr
Oponenti práce: Dufková, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The tool used to achieve the goal of this bachelor thesis consists in a financial analysis of a company called Brazzale Moravia a. s. in between the years of 2013-2018 and a prognosis of its future development. For the purpose of evaluation of financial health the company is compared with several competitive companies as well as total sector to which that companies belong. All of the information in this thesis is mostly gained from publicly accessible closing financial statements and annual reports of these companies. Horizontal and vertical analysis is used to evaluate the company’s financial health along with ratios and models for prediction of financial distress. The methodical part of this thesis is linked to the practical part. At the beginning of chapter is always a methodical introduction which is followed by calculations together with comments. The final part contains prognosis of future development of analyzed company for the year 2019.
Klíčová slova: Bel Sýry Česko; Mlékárna Klatovy; Cheese making; Financial analysis; Brazzale Moravia; Mlékárna Kunín

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 10. 2019
Datum podání práce: 30. 5. 2020
Datum obhajoby: 15. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71039/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: