Dlouhodobý majetek v účetnictví veřejného sektoru v České republice a Slovenské republice

Název práce: Dlouhodobý majetek v účetnictví veřejného sektoru v České republice a Slovenské republice
Autor(ka) práce: Kabzanová, Tatiana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Purina, Marina
Oponenti práce: Svoboda, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem mé bakalářské práce je srovnání pravidel účtování dlouhodobého majetku u subjektů veřejného sektoru v České a Slovenské republice. V první kapitole je vysvětlen pojem veřejný sektor, funkce veřejného sektoru a veřejné statky. Druhá kapitola je zaměřena na Českou republiku. Popisuje rozdělení veřejné správy, vysvětluje pojem dlouhodobý majetek, jeho pořízení, oceňování, odpisování, technické zhodnocení a vyřazování. Třetí kapitola je strukturovaná podobně jako druhá, s tím rozdílem, že popisuje Slovenskou republiku. Čtvrtá kapitola obsahuje modelový příklad, na kterém jsou vedle sebe znázorněny rozdíly v účtování dlouhodobého majetku veřejného sektoru České republiky a Slovenské republiky. Příklad se skládá z počáteční rozvahy, účetních operací, odpisů, výsledku zisku a ztráty a konečné rozvahy.
Klíčová slova: veřejná správa; veřejný sektor; dlouhodobý majetek
Název práce: Fixed assets in accounting of public sector in the Czech Republic and Slovak Republic
Autor(ka) práce: Kabzanová, Tatiana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Purina, Marina
Oponenti práce: Svoboda, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main aim of my bachelor thesis is to compare the rules of accounting of fixed assets of public sector entities in the Czech Republic and Slovak Republic. The first chapter explains the term public sector, functions of the public sector and public goods. The second chapter is focused on the Czech Republic. It describes the division of public administration, explains the term fixed assets, their establishment, valuation, depreciation, technical improvement and decommissioning. The third chapter is structured similarly to the second chapter while describes the Slovak Republic instead. The fourth chapter contains a model example, which shows differences in accounting of fixed assets of public sector in the Czech Republic and the Slovak Republic compared side by side. The example consists of an opening balance sheet, accounting operations, depreciation, income statement and a closing balance sheet.
Klíčová slova: public sector; fixed assets; public administration

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 10. 2019
Datum podání práce: 1. 6. 2020
Datum obhajoby: 26. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71261/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: