Empirická analýza ekonomickej konvergencie v krajinách EÚ na regionálnej úrovni

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Empirická analýza ekonomickej konvergencie v krajinách EÚ na regionálnej úrovni
Překlad názvu:
Empirická analýza ekonomické konvergence v zemích EU na regionální úrovni
Autor práce:
Osuský, Peter
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Formánek, Tomáš
Osoba oponující práci:
Sokol, Ondřej
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Předmětem analýzy této práce je ekonomická konvergence na regionální (NUTS 2) úrovni v 11 členských zemích Evropské unie (Rakousko, Belgie, Česko, Dánsko, Maďarsko, Lucembursko, Nizozemsko, Polsko, Slovinsko a Slovensko) v období let 2008-2017.S použitím metod prostorové panelové ekonometrie s přihlédnutím na prostorové efekty, individuální efekty na úrovni zemí či regionů a zahrnutím dalších vybraných proměnných socioekonomického a demografického charakteru se podařilo prokázat existenci statisticky významného procesu podmíněné konvergence. Hypotéza absolutní konvergence však prokázána nebyla.Odhadnutá intenzita konvergenčního procesu se výrazně lišila v závislosti na specifikace individuálních efektů. Zatímco v případě modelů s fixními efekty dosahuje odhadnuta rychlost konvergence až 25% ročně, v případě sloučených modelů, výrazně nižší, pouze 5% ročně.
Klíčová slova:
ekonomický růst; NUTS 2; regionální konvergence; podmíněná konvergence; prostorová ekonometrie; prostorová panelová ekonometrie; beta konvergence; ekonomická konvergence

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra ekonometrie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 4. 2019
Datum podání práce:
1. 6. 2020
Datum obhajoby:
2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.