Aplikace IFRS 16 v Siemens, s.r.o

Název práce: Aplikace IFRS 16 v Siemens, s.r.o
Autor(ka) práce: Bočková, Jana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vašek, Libor
Oponenti práce: Pospíšil, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nového IFRS 16, jeho implementace a užití v praxi. První část se zabývá představením standardu v teoretické rovině, jeho pravidly a podmínkami využití. Druhou část tvoří využití tohoto standardu na praktickém příkladu. Jedná se o rozbor (pozměněné) smlouvy mezi Siemens, s.r.o. a nejmenovaným pronajímatelem. Na tomto příkladě je ukázáno, jaké kroky je potřeba provést při počátečním zachycení smlouvy – určení komponent smlouvy, doby trvání, výše aktiva Práva k užívání a následně sestavení odpisového a umořovacího plánu. Výsledkem práce jsou data, která by mohl Siemens, s.r.o. využít ve svém účetnictví.
Klíčová slova: leasingy; nájemní smlouva; právo k užívání; Mezinárodní standardy účetního výkaznictví; IFRS; nájemce
Název práce: Adaptation of IFRS 16 in Siemens, s.r.o
Autor(ka) práce: Bočková, Jana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vašek, Libor
Oponenti práce: Pospíšil, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the issue of the IFRS 16, its implementation and application in practice. The first part explains the standard in theory, its requirements and regulations. The second part is devoted to using this standard on a real example. It shows analysis of (edited) contract concluded between Siemens, s.r.o. and an anonymous lessor. On this example it is demonstrated what steps need to be taken during the initial recognition of the contract – determining contract components, lease term, measurement of Right of Use Asset and the preparation of depreciation and amortization plans. The result of this thesis are data that can be used by Siemens, s.r.o. in its accounting.
Klíčová slova: International Financial Reporting Standards; right of use asset; leasing; lessee; lease contract; IFRS

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 1. 2020
Datum podání práce: 4. 6. 2020
Datum obhajoby: 26. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72305/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: