Účtování pohledávek a dluhů v Ruské federaci

Název práce: Účtování pohledávek a dluhů v Ruské federaci
Autor(ka) práce: Kusmaeva, Gulnaz
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Purina, Marina
Oponenti práce: Hora, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce je věnována problematice účtování pohledávek a dluhův Ruské federaci a České republice, s následným porovnáním účetních legislativobou států v této oblasti. Hlavním cílem práce je prozkoumat teoretická východiskatýkající se specifik právní regulace zachycování pohledávek a dluhů v účetnictvíRuské federace a České republiky. Tomu jsou věnovány první dvě kapitoly práce,které obsahují definice základních pojmů z oblasti obchodních vztahů a vztahů sorgány státní správy, klasifikace, účtové osnovy a rozvahy jednotlivých států. Vpraktické části je uveden příklad konkrétního podniku, na kterém budou rezebránypřípady účtování obchodních transakcí mezi partnery. Následuje porovnání dvouuvedených standardů. Závěr práce obsahuje shrnutí výsledků provedeného výzkumu.
Klíčová slova: rezervy; ruské účetní standardy; pohledávky; dluhy; závazky; opravné položky; české účetní standardy
Název práce: Accounting for receivables and debts in the Russian Federation
Autor(ka) práce: Kusmaeva, Gulnaz
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Purina, Marina
Oponenti práce: Hora, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis is dedicated to the issue of accounting for receivables anddebts in the Russian Federation and the Czech Republic, with a subsequentcomparison of accounting legislation of both countries in this area. The main goal ofthis work is to explore the theoretical basis concerning the specifics of legalregulation of the recognition of receivables and debts in the accounting of theRussian Federation and the Czech Republic. The first two chapters of the thesis focuson this theme and contain definitions of basic terms from the field of businessrelations and relations with state administration bodies, classifications, chart ofaccounts and balance sheets of individual states. The practical part presents anexample of a specific company, which will deal with cases of accounting of businesstransactions between partners. The following is a comparison of the two standards.The conclusion contains a summary of the results of the research.
Klíčová slova: receivables; debts; liabilities; adjustments; reserves; Russian accounting standards; Czech accounting standards

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 11. 2019
Datum podání práce: 4. 6. 2020
Datum obhajoby: 26. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71748/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: