Osobní automobil v obchodním majetku právnických a fyzických osob

Název práce: Osobní automobil v obchodním majetku právnických a fyzických osob
Autor(ka) práce: Sedláčková, Karolína
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Purina, Marina
Oponenti práce: Hora, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zaměřuje z hlediska účetnictví a daní na osobní automobily, které jsou pořizovány právnickými nebo fyzickými osobami a zařazovány do obchodního majetku. Cílem této práce je poskytnout informace o procesu pořízení, ocenění, užívání a vyřazení automobilu a následné zobrazení těchto kroků do účetnictví, daňové evidence či daní. Tato práce také informuje o účetní legislativě týkající se osobních automobilů. Na konkrétní právnické osobě autorka této práce zjišťuje, jaké účetní metody odpisování automobilů vykazují věrný a poctivý obraz účetnictví, jaká daňová metoda odpisování je pro danou právnickou osobu vhodnější a jak se při využití rozdílných metod odpisování (účetních a daňových) liší výše odložené daně. Dále se zaměřuje na konkrétní fyzickou osobou, u které zjišťuje, jak lze dosáhnout minimální daňové povinnosti při pořízení automobilu a zda je nutné automobil zahrnout do obchodního majetku.
Klíčová slova: automobil; odpisování; daňová optimalizace; podnikatel; obchodní majetek; dlouhodobý hmotný majetek; účetnictví
Název práce: Car in the business property of legal and natural persons
Autor(ka) práce: Sedláčková, Karolína
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Purina, Marina
Oponenti práce: Hora, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis focuses on the issues surrounding the accounting and taxation of cars which are purchased and included into business property by legal or natural persons. The purpose of this work is to provide information about the process of acquisition, evaluation, usage and disposal of cars when all these steps are reflected in accounting, tax records or taxes. This thesis also touches on accounting legislation concerning cars. Regarding specific legal entity, this thesis discusses which methods of depreciation of a car’s value reflect a true and fair view of the accounting and how the amount of deferred tax differs when using different depreciation methods (accounting and tax). Following this, the thesis focuses on natural person, for which it finds out how it is possible to reduce the tax liability when purchasing a car and if it is necessary to include the car in business property.
Klíčová slova: depreciation; tax optimization; entrepreneur; business property; car; tangible fixed assets; accounting

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 10. 2019
Datum podání práce: 6. 6. 2020
Datum obhajoby: 26. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71128/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: