Ekonomické dopady včasného odhalení a léčení závažných zdravotních komplikací těhotných žen a ekonomické dopady léčení předčasně narozených dětí

Název práce: Ekonomické dopady včasného odhalení a léčení závažných zdravotních komplikací těhotných žen a ekonomické dopady léčení předčasně narozených dětí
Autor(ka) práce: Staňková, Karolína
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Ševčík, Miroslav
Oponenti práce: Steiner, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je ověření hypotézy, zda je ekonomicky efektivní vynakládat prostředky na zjišťování predikce předčasného porodu (a jeho případné oddálení) s ohledem na náklady spojené s poporodní péčí o předčasně narozené děti. Hypotéza byla ověřena na pilotním projektu „Screening rizika předčasného porodu zavedením programu QUiPP“ realizovaného v Zemské porodnici u svatého Apolináře, jehož cílem je příprava, otestování a zavedené tohoto program do praxe v prostředí českého zdravotního systému, s cílem odhalit riziko předčasného porodu u těhotných žen a porod oddálit co nejvíce k termínu porodu. V rámci diplomové práce byla ověřena efektivita aplikace QUiPP. Na základě provedené analýzy lze konstatovat, že aplikace správně vyhodnotila u 7 ze 7 žen (100 %), které porodily před 34. g.t. a u 15 z 18 žen (83 %), které porodily před 37. g.t. že porodí předčasně.Za účelem otestovat nákladovou efektivitu Pilotního projektu QUiPP byla provedena analýza nákladů a přínosu, jejímž výsledkem je za prvé ekonomická a za druhé sociologická přijatelnost projektu, neboť předčasné porody a následná péče o předčasně narozené děti s sebou nenese pouze ekonomické náklady, ale má významný dopad na kvalitu života předčasně narozených dětí a jejich rodin.
Klíčová slova: QUiPP; screening; Předčasný porod; pilotní program; nákladová efektivita; novorozenec
Název práce: Economic impacts of early detection and treatment of serious health complications of pregnant women and economic impacts of treatment of preterm born children
Autor(ka) práce: Staňková, Karolína
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Ševčík, Miroslav
Oponenti práce: Steiner, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the diploma thesis is to verify the hypothesis whether it is economically efficient to spend resources on the prediction of preterm birth (and its possible postponement) with regard to costs associated with postnatal care for premature children. The hypothesis was verified based on pilot programme “Screening of the risk of preterm birth by implementing the QUiPP program", implemented in the Zemská porodnice u svatého Apolináře”, which goal is to prepare, test and implement this program in practice in the Czech health system, in order to detect the risk of preterm birth by pregnant women and to delay the birth as much as possible.The effectiveness of the QUiPP application was verified within the diploma thesis. Based on the performed analysis, it can be stated that the application has correctly detected 7 of 7 women (100%) who gave birth before the 34th week of pregnancy and 15 of 18 women (83%) who gave birth before the 37th week of pregnancy. that these will give birth prematurely.In order to test the cost-effectiveness of the QUiPP pilot programme, a cost-benefit analysis was carried out, resulting in firstly the economic and secondly sociological acceptability of the project, as premature births and following care for premature children not only entail economic costs but also have a significant impact on quality of life of these children and their families.
Klíčová slova: screening; cost-effectiveness; Preterm birth; QUiPP; pilot programme; newborn child

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 6. 2019
Datum podání práce: 8. 6. 2020
Datum obhajoby: 25. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73325/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: