Ekonomicko-politicky proveditelná reforma penzijního systému v ČR (2020 - 2085)

Název práce: Ekonomicko-politicky proveditelná reforma penzijního systému v ČR (2020 - 2085)
Autor(ka) práce: Brabec, Petr
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Krebs, Vojtěch
Oponenti práce: Loužek, Marek; Valenčík, Radim
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem zpracovaného výzkumu je navržení takového systému, který zvýší starobní penzi nadprůměrně vydělávajícím jedincům k úrovni relativní penze průměrně vydělávajících (hrubý náhradový poměr - HNP), přitom nesníží penze nízkopříjmovým jedincům, zároveň nezvýší zátěž veřejných rozpočtů oproti stávajícímu nastavení a současně nezvýší zdanění práce středněpříjmovým a nízkopříjmovým domácnostem, a sníží tak jak vnitrogenerační, tak mezigenerační solidaritu celého navrženého vícepilířového systému. Na základě studia fondových (FF DC) systémů a jejich dopadů především v Chile, Maďarsku a Polsku definuji 7 předpokladů a z nich vycházejících 17 parametrů nastavení takového modelu FF DC v ČR, který by právě výše zmíněný cíl splnil. Jedná se zejména o neexistenci regulace minimálního výnosu, nastavení mandatorních odvodů jen pro nadprůměrně vydělávající bez opt-outu z průběžného (PAYG) systému, vyšší odpovědnost penzijních společností na spravovaném majetku, směřování odvodu na účty obou manželů/partnerů s možností vyvázání se z něj v případě uspokojování vlastní bytové potřeby a hlavně opt-in volení strategie pro vyšší rizikovost portfolia v prvních dekádách investování a postupné pozvolné odprodeje. Výzkum potvrdil hlavní hypotézu, že zavedením povinného fondového financování pro středně a vysokopříjmové jedince vzroste ekvivalence systému jako celku, ale zároveň se nesníží náhradové poměry nízkopříjmových jedinců. Zavedením nadstavbového FF DC systému stačí nastavit odvod na 10 % do FF DC jen pro jedince s nadprůměrnou mzdou, kteří by tento odvod platili jen z výdělku nad průměrnou mzdu. Tímto se vyrovnají HNP jedinců s nadprůměrnou mzdou alespoň na úroveň pracujících okolo průměrné mzdy. Tímto se výrazně zvyšuje ekvivalence celého penzijního systému v ČR pro středně a vysokopříjmové jedince, ale zároveň zůstává zabudována solidarita pro nízkopříjmové, kterým se penze nijak nesnižuje. Hlavním přínosem práce je pak právě definice předpokladů a z nich vycházejících parametrů pro korektní nastavení FF DC systému v ČR, čímž by se zvýšily penze těch, kteří doplácejí na solidaritu PAYG systému, aniž by byli poškozeni ti, kteří na solidaritě PAYG systému vydělávají.
Klíčová slova: penze; penzijní systém; důchod; důchodový systém; reforma penzí; Česká republika; starobní důchod; Chile; fondový systém; průběžný systém; PAYG; FF DC; NDC; Maďarsko; Polsko
Název práce: Pension System Reform in the Czech Republic: Economic and Political Aspects (2020 - 2085)
Autor(ka) práce: Brabec, Petr
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Krebs, Vojtěch
Oponenti práce: Loužek, Marek; Valenčík, Radim
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main objective of the research is to propose a system which will increase the retirement pension of individuals with above-average income to the relative pension level of average- earning individuals (gross replacement rate – GRR), while not reducing the retirement pension of low-income individuals and not increasing the public deficit in comparison with the current system. This would also be done with not increasing the salary income taxes for low- or average-income households, thus decreasing both the intragenerational and intergenerational solidarity of the entire multi-pillar system. Based on studies of the funded systems (FF DC) and their impacts mostly in Chile, Hungary and Poland, I do define 7 conditions and 17 parameters correlated to them needed to be set up in FF DC model in the Czech Republic, in order to fulfil the goal of the research. It concerns mostly no minimal return’s regulation, set-up of the minimum mandatory contribution only for the individuals with above-average income without an opt-out from the current (PAYG) system, higher involvement of the pension funds in the property management, routing the contributions to the accounts of both husbands/partners with possibility not to contribute and instead to satisfy personal household needs, and mainly opt-in the selected strategy for higher risk portfolio during the first investment decades and gradually selling it while ageing. The research confirmed the hypothesis, that the implementation of mandatory funded financing for average- and higher-income households will lead to an increase of the equivalence of the entire system, while keeping the same return levels for low-income individuals. The implementation of the added FF DC system requires only setting up a 10 % contribution to FF DC only for individuals with above-average wages, for which the contribution will be paid only from the wage part exceeding the average wage. Thus will be balanced GRR of the individuals with above-average wages at least to the level of those employed at the average wage. This would lead to a significant increase of the equivalence of the entire pension system of the Czech Republic for average and higher-income individuals, by keeping in the meantime the built-in solidarity for those with low income whose pensions wouldn’t be decreased. The main contribution of the research is to define the exact pre-conditions and the parameters correlated to them in order to enable the implementation of the FF DC system in the Czech Republic.
Klíčová slova: pension; pension system; pension reform; old age pension; funded pension; PAYG; NDC; FF DC; FDC; Czech Republic; Czechia; Chile; Hungary; Poland; PAYG DB

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 2. 2019
Datum podání práce: 10. 6. 2020
Datum obhajoby: 22. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72801/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: