Technické řešení účetnictví individuálního podnikatele

Název práce: Technické řešení účetnictví individuálního podnikatele
Autor(ka) práce: Dostál, Daniel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Křivanec, Oto
Oponenti práce: Hora, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce pojednává o technickém vedení účetnictví samostatného podnikatele, které představuje také daňovou evidenci a evidenci příjmů a pohledávek.Teoretická část v první řadě poskytuje přehled o možnostech evidence a přechodu mezi nimi. Následují programy pro fakturaci, daňovou evidenci a vedení účetnictví s komentářem, jak postupovat při jejich výběru. Potenciální variantou je taktéž využití služeb externího vedení účetnictví a nesmí se zapomínat na zálohování a ochranu dat související s činností podnikatele.Závěrečný průzkum trhu se zčásti odvíjí od potřeb 5 ukázkových samostatných podnikatelů, pro některé je vhodné užívání fakturačních programů, hodnocena je kvalita nastavení a poměr ceny k nabízeným funkcím. Následuje rozhodování mezi účetními programy a doporučení pro ukázkové podnikatele. Pro představu o cenách externího vedení účetnictví, byla zkalkulována roční nákladovost pro každého.
Klíčová slova: Individuální podnikatel; účetní programy; fakturace; outsourcing účetnictví; daňová evidence; účetnictví
Název práce: Technical solution of individual entrepreneur's accounting
Autor(ka) práce: Dostál, Daniel
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Křivanec, Oto
Oponenti práce: Hora, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor's thesis deals with the technical accounting of an independent entrepreneur which also represents the tax records and records of income and receivables.The theoretical part primarily provides an overview of the possibilities of records and the transition between them. Follows programs for accounting, invoicing and single-entry accounting with comments how to proceed in their selection. A potential option is also the use of external bookkeeping services. In the end of the part is protection of data related to the activities of the entrepreneur.The final market research is partly based on the needs of 5 sample independent entrepreneurs, for someone it is appropriate to use invoicing programs, the quality of settings and the ratio of price to offered functions is evaluated. The following is a decision between accounting programs and recommendations for sample entrepreneurs. To give an idea of the prices of external bookkeeping, the annual cost was calculated for each.
Klíčová slova: individual enterpreneur; accounting softwares; invoicing; outsourcing of accounting; single-entry accounting; accounting

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 12. 2019
Datum podání práce: 11. 6. 2020
Datum obhajoby: 26. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71835/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: