Vybrané problémy účetnictví a daně z příjmů právnických osob

Název práce: Vybrané problémy účetnictví a daně z příjmů právnických osob
Autor(ka) práce: Pechová, Alice
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Molín, Jan
Oponenti práce: Müllerová, Libuše
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá vybranými otázkami z oblasti dlouhodobého majetku a vlastního kapitálu, se kterými se při svém podnikání setkává většina obchodních společností. Jejím cílem je zkoumat předložené problémy, prezentovat jejich ucelený účetní a daňový pohled a především poskytnout správné řešení. Praktická část je věnována analýze judikátů Nejvyššího správního soudu, která přispívá k bližšímu vyložení témat technického zhodnocení a oprav majetku, časového hlediska vedlejších pořizovacích nákladů a vyřazení majetku z důvodu škody způsobené neznámým pachatelem podle potvrzení policie.
Klíčová slova: dlouhodobý majetek; technické zhodnocení; odpisy; jiný výsledek hospodaření minulých let; test nízké kapitalizace; judikát
Název práce: Selected issues of accounting and corporate income tax
Autor(ka) práce: Pechová, Alice
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Molín, Jan
Oponenti práce: Müllerová, Libuše
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with some selected issues in the field of fixed assets and equity, which most business companies encounter in their business. Its aim is to examine the introduced problems, to present their comprehensive accounting and tax perspective and above all to provide the right solution. The practical part is devoted to the analysis of the judgments of the Supreme Administrative Court, which contributes to a detailed explanation of the topics of technical improvement and repairs of asset, acquisition costs with regard to the time factor and disposal of asset due to damage caused by an unknown perpetrator according to police confirmation.
Klíčová slova: fixed assets; technical improvement; depreciation; other prior period retained earnings; thin capitalisation test; judgment

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 11. 2019
Datum podání práce: 11. 6. 2020
Datum obhajoby: 26. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71592/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: