Problémové aspekty nemovitých věcí v účetnictví a v daních

Název práce: Problémové aspekty nemovitých věcí v účetnictví a v daních
Autor(ka) práce: Skuček, Michal
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Molín, Jan
Oponenti práce: Vašek, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se soustředí na problematiku nemovitých věcí v účetnictví a v daních. Cílem práce je popsat a určit správné postupy v oblastech účtování a zdaňování nemovitých věcí. Práce je rozdělena do tří částí, z nichž každá se jednotlivě věnuje určitým aspektům nemovitých věcí z právního, účetního a daňového hlediska. V první části jsou nemovité věci rozebrány z hlediska obecného a z hlediska právní regulace. Druhá část se zaměřuje na účetní aspekty zejména s ohledem na rozdílnosti mezi Mezinárodními standardy účetního výkaznictví a českými účetními předpisy. Třetí část je věnována právní úpravě daní týkajících se nemovitých věcí. Poslední část shrnuje některé účetní a daňové poznatky práce v praktickém příkladu.
Klíčová slova: odpisování; Nemovitá věc; pozemek; právo stavby; stavba; účetnictví; daň; Mezinárodní standardy účetního výkaznictví; technické zhodnocení
Název práce: Problem aspects of real estate in accounting and taxes
Autor(ka) práce: Skuček, Michal
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Molín, Jan
Oponenti práce: Vašek, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis focuses on the issue of real estate in accounting and taxes. The aim of this thesis is to describe and determine the correct procedures in the areas of accounting and taxation of real estate. The thesis is divided into three parts, each of which is devoted to certain aspects from the legal, accounting and tax point of view. In the first part are discussed real estate from the legal point of view. The second part focuses on accounting aspects with regard to differences between International financial reporting standards and Czech accounting regulation. The third part is devoted to the legal regulations of taxes related to real estate. The last part summarizes some accounting and tax findings in a practical example.
Klíčová slova: Real estate; land; building right; building; accounting; depreciation; tax; International financial reporting standards; capitalized subsequent costs

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 10. 2019
Datum podání práce: 11. 6. 2020
Datum obhajoby: 26. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71328/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: