Komparace náročnosti vedení daňové evidence a účetnictví u individuálního podnikatele

Název práce: Komparace náročnosti vedení daňové evidence a účetnictví u individuálního podnikatele
Autor(ka) práce: Vacková, Tereza
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Molín, Jan
Oponenti práce: Králíček, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce stojí na hlavní hypotéze, že daňová evidence je méně náročná nežli podvojné účetnictví. Práce se zaměřuje na roli účetních, kteří vedou daňovou evidenci a účetnictví, na administrativní, časovou náročnost a náročnost na znalostní požadavky vedení obou systémů za předpokladu, že náročnosti jsou ovlivněny několika aspekty. Hlavním cílem bakalářské práce je analyzovat náročnost vedení daňové evidence a účetnictví a jejich následné porovnání.Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá identifikací individuálního podnikatele a vykazováním příjmů fyzických osob. Dále vysvětluje pojmy daňová evidence a účetnictví, seznamuje se související legislativou v České republice, poukazuje na základní principy vedení systémů, porovnává je a vymezuje základní aspekty, které evidence zjednodušují či komplikují.Druhá, praktická, část je založena na průzkumu dané problematiky z praktického pohledu zpracovatelů pomocí vypracovaného dotazníku.
Klíčová slova: podnikatel; daňová evidence; účetnictví; evidence
Název práce: Comparison between the difficulty of keeping the tax evidence and accounting by individual enterpreneur
Autor(ka) práce: Vacková, Tereza
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Molín, Jan
Oponenti práce: Králíček, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis is based on the main hypothesis that tax evidence is less demanding than accounting in terms of keeping records. The work is focused around the accounting role, which entails keeping the tax evidence and accounting. Then the thesis focuses around the difficulty of administrative, time intensive and knowledge evidence. The difficulty is affected by several factors. The main purpose of the bachelor thesis is to analyze the difficulty of tax evidence and accounting, based on their subsequent comparison.The work is divided into two sections, theory and practical part. The theoretical aspect involves identification of individual enterpreneurs and reporting the income of a physical person. The work further explains the terms of tax evidence and accounting & helps familiarise with the current legislation in the Czech Republic. The thesis explains basic principles of keeping systems, comparing the systems and defining the basic aspects that simplify or complicate the records.The second practical part is based on a survey of the issue from the practical point of view of processors using a developed questionnaire.
Klíčová slova: enterpreneur; tax evidence; accounting; evidence

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 3. 2020
Datum podání práce: 12. 6. 2020
Datum obhajoby: 26. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72947/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: