Metody pro vykazování výnosů dle IFRS 15 se zaměřením na dlouhodobé smlouvy

Název práce: Metody pro vykazování výnosů dle IFRS 15 se zaměřením na dlouhodobé smlouvy
Autor(ka) práce: Pinkasová, Kamila
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Procházka, David
Oponenti práce: Kučera, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce rozpracovává téma mezinárodního standardu IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky. Konkrétně se zaměřuje na poslední krok nového modelu pro vykazování výnosů, který standard přináší. Práce se snaží přehledně popsat v jakém okamžiku, případně v jaké výši, má být transakční cena uznána do výnosů a jaké povinnosti vznikají při zveřejňování výroční zprávy. Aplikace standardu je dále zkoumána na menším vzorku evropských stavebních firem za účelem přiblížení formy vykazovaných informací a zhodnocení, zda jsou tyto povinnosti dodržovány. Forma bývá často odlišná, ale většina informací se nachází v příloze k účetní závěrce, i když ne vždy můžeme všechny informace dohledat.
Klíčová slova: Mezinárodní standardy finančního výkaznictví; Smlouvy se zákazníky; IFRS 15; Vykazování výnosů
Název práce: Revenue recognition methods according to IFRS 15 with a focus on long-term contracts
Autor(ka) práce: Pinkasová, Kamila
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Procházka, David
Oponenti práce: Kučera, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis elaborates the topic of the international standard IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers. In particular, it focuses on the last step of the new revenue reporting model the standard brings. The thesis tries to clearly describe at what moment, or in what amount, the transaction price should be recognized as revenue and what obligations arise when publishing the annual report. The application of the standard is further examined on a smaller sample of European construction companies in order to describe the form of reported information and assess whether these obligations are met. The form is often different, but most of the information is in the notes to the financial statements, although we may not always be able to find all the information.
Klíčová slova: IFRS 15; Contracts with Customers; Revenue recognition; International Financial Reporting Standards

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 2. 2020
Datum podání práce: 12. 6. 2020
Datum obhajoby: 26. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72833/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: