Návrh BI řešení pro vyhodnocení parametrů poskytování bankovního produktu

Název práce: Návrh BI řešení pro vyhodnocení parametrů poskytování bankovního produktu
Autor(ka) práce: Fedarynchyk, Yuliya
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Chlapek, Dušan
Oponenti práce: Pour, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřena na oblast datové analýzy. Hlavním cílem práce je návrh a implementace Business Intelligence (BI) řešení pro konkrétní potřebu několika oddělení v bance pro vyhodnocení parametrů poskytování bankovních produktů. Hlavního cíle bylo dosaženo prostřednictvím definování nutných teoretických východisek, zformulování postupu, dle něhož je možné BI řešení realizovat, a samotné tvorby řešení. Navržený metodický postup obsahuje i doporučené nástroje, které lze v jednotlivých fázích procesu návrhu a implementace BI využít.Výstupem práce je nástroj umožňující vyhodnocovat parametry poskytování bankovního produktu. Hlavní přínos diplomové práce spočívá v reálné ukázce celého procesu od zjišťování informačních potřeb až po dodání výstupu a vytvoření nástroje, který lze využít v bankovní společnosti.
Klíčová slova: Analýza; bankovnictví; Business Intelligence; datové modelování; SQL; Tableau
Název práce: Design of a BI solution for evaluating the parameters of providing a banking product
Autor(ka) práce: Fedarynchyk, Yuliya
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Chlapek, Dušan
Oponenti práce: Pour, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis is focused on the field of data analysis. The main goal of this work is the design and implementation of Business Intelligence (BI) solution for the specific needs of several departments in the bank for evaluating the parameters of providing banking products. The main goal was achieved by defining the necessary theoretical background, formulating the procedure BI solution implementation and the creation of the solution itself. The proposed methodological outcome also contains recommended tools that can be used in individual phases of the BI design and implementation.The output of the work is a tool that allows to evaluate the parameters of providing a banking product. The main benefit of the diploma thesis lies in a real demonstration of the whole process from identifying information needs to delivering output and creating a tool that can be used in a bank.
Klíčová slova: Analysis; Business Intelligence; data modeling; SQL; banking; Tableau

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 10. 2019
Datum podání práce: 24. 6. 2020
Datum obhajoby: 6. 10. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70998/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: