Applying a crowdtesting approach using Amazon Mechanical Turk

Název práce: Applying a crowdtesting approach using Amazon Mechanical Turk
Autor(ka) práce: Kim, Alexey
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Doležel, Michal
Oponenti práce: Kučera, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The software development lifecycle concentrates on delivering a quality product so that the final customer can enjoy and use all the functionalities of the application. To make this possible, developers have to create and test their future products because no one wants to use UX unfriendly or bugged software. Software quality has always been an inseparable part of software development. Poorly tested software can not only be ugly, but it can be dangerous. As software solutions are becoming more complex, it is becoming more difficult to test these solutions. Crowdtesting is one of the many different approaches to make testing more efficient. Fifty years ago, the ideas that banking applications could be delivered in two months or that an online encyclopedia could be developed by 50,000 people simultaneously were no more than science fiction. Modern companies recognize crowdtesting as a reasonably priced method to test their products in a short period of time.The main goal of this thesis is to understand what value, opportunities, advantages and disadvantages could be provided by the Amazon Mechanical Turk crowdsourced testing platform from a work requestor’s perspective.
Klíčová slova: crowdtesting; crowdsourced testing; crowdsourcing; on demand workforce; UX testing; online testing
Název práce: Applying a crowdtesting approach using Amazon Mechanical Turk
Autor(ka) práce: Kim, Alexey
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Doležel, Michal
Oponenti práce: Kučera, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Životní cyklus vývoje softwaru se zaměřuje na poskytování kvalitního produktu, aby si konečný uživatel mohl užívat a využívat všechny funkce aplikace. Aby to bylo možné, vývojáři musí vytvářet a testovat své budoucí produkty, protože nikdo nechce používat neintuitivní nebo rozbitou aplikaci. Kvalita softwaru byla vždy nedílnou součástí vývoje softwaru. Špatně otestovaný program může být nejen ošklivý, ale může být i nebezpečný. Vzhledem k tomu, že softwarová řešení stávají více komplexní, je obtížnější tato řešení testovat.Crowdtesting je jedním z mnoha různých způsobů, jak zefektivnit proces testování. Před padesáti lety si lidi ani nemohli představit, že by bankovní aplikace mohly být dodány za dva měsíce, nebo 50 000 lidí by současně vyvíjeli online encyklopedii. Podobné myšlenky se považovaly pouze za vědeckou fikci. Moderní společnosti považují crowdtesting za úspornou metodu pro testování svých produktů v krátkém časovém období.Hlavním cílem této práce je pochopit, jakou hodnotu, příležitosti, výhody a nevýhody by mohla poskytnout testovací platforma Amazon Mechanical Turk z pohledu zadavatele práce.
Klíčová slova: crowdtesting; crowdsourced testing; crowdsourcing; online testování; pracovní síla na vyžádání; UX testování

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 9. 2019
Datum podání práce: 24. 6. 2020
Datum obhajoby: 8. 10. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70552/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: