Specifika řízení kurzového rizika v malých a středních firmách

Název práce: Specifika řízení kurzového rizika v malých a středních firmách
Autor(ka) práce: Brychtová, Alena
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Oponenti práce: Zezula, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá specifiky řízení kurzového rizika malých a středních firem a možnostech jeho zajištění pomocí finančních derivátů. Práce je zaměřena nejen na samotný proces obchodování se zbožím ze zahraničí, během kterého tuzemské firmy narážejí na značné množství úskalí, ale také na praktickou ukázku využití jednotlivých finančních derivátů a zhodnocení jejich výhod či nevýhod během využití. Cílem této práce je tedy nejen vypozorovat tato jednotlivá úskalí, ale také vyhodnotit možnosti zajištění kurzového rizika malých a středních firem pomocí finančních derivátů. Výsledky práce by tak měly malým a středním podnikům pomoci v lepší orientaci nabízených možnostech zajištění a názornou demonstrací objasnit princip fungování finančních derivátů.
Klíčová slova: Forward; Měnový swap; Měnová opce; Kurzové riziko; Finanční deriváty
Název práce: Specifics of exchange rate risk management in small and medium-sized companies
Autor(ka) práce: Brychtová, Alena
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Oponenti práce: Zezula, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the specifics of foreign exchange risk management of small and medium-sized companies and the possibilities of its hedging using financial derivatives. The thesis is focused not only on the process of trading in goods from abroad, during which domestic companies encounter a significant number of pitfalls, but also on a practical demonstration of the use of individual financial derivatives and evaluation of their advantages or disadvantages during use. The aim of this work is not only to observe these individual pitfalls, but also to evaluate the possibilities of hedging the exchange rate risk of small and medium-sized companies using financial derivatives. The results of the work should thus help small and medium-sized enterprises in a better orientation of the offered hedging options and by clarifying the principle of operation of financial derivatives.
Klíčová slova: Foreign exchange risk management; Financial derivatives; Forward; Currency swap; Currency option

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 2. 2019
Datum podání práce: 24. 6. 2020
Datum obhajoby: 15. 9. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68611/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: