Řešení rozsáhlých distribučních úloh v systému MPL for Windows/Gurobi

Název práce: Řešení rozsáhlých distribučních úloh v systému MPL for Windows/Gurobi
Autor(ka) práce: Mironidis, Vojtěch
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jablonský, Josef
Oponenti práce: Hanousek, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce je zaměřena na představení několika typů distribučních úloh lineárního programování a dále na měření a následné porovnávání výkonu dvou různých solverů, Gurobi a CPLEX, při řešení těchto úloh o značných rozsazích. Solvery byly spouštěny nejprve samostatně a poté v propojení s dalším softwarovým nástrojem MPL for Windows. V textu je krátký popis daných solverů a popis procesu generace dat pro výpočetní experimenty. Práce také obsahuje postup, jakým způsobem je možné propojit solvery s daty. V neposlední řadě jsou v práci uvedeny konkrétní kódy matematických modelů, které dané problémy řeší.
Klíčová slova: lineární programování; modely distribučních úloh; Gurobi; CPLEX; MPL
Název práce: Řešení rozsáhlých distribučních úloh v systému MPL for Windows/Gurobi
Autor(ka) práce: Mironidis, Vojtěch
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Jablonský, Josef
Oponenti práce: Hanousek, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis is focused on introduciton of a couple of types of distribution problems of linear programming and then on measuring and comparison of performance of two different solvers, Gurobi and CPLEX, whilst solving these problems in significant sizes.Solvers are firstly being used in their standalone form and then in combination with another software tool MPL for Windows. The text consists of a short description of the used solvers as well as the data generating process for the experiments. There is also a description of how to connect the solvers with sets of data and lastly there are the actual mathematical model codes that solve the problems.
Klíčová slova: linear programming; distribution models; MPL; Gurobi; CPLEX

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 2. 2019
Datum podání práce: 24. 6. 2020
Datum obhajoby: 27. 8. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68514/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: