Prototyp aplikace rozpoznávání obrazu pro realitní portál

Název práce: Prototyp aplikace rozpoznávání obrazu pro realitní portál
Autor(ka) práce: Dědek, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zimmermann, Pavel
Oponenti práce: Chudán, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá problematikou využití obrazových dat online realitních portálů pro strojové učení. Je zde navrženo konkrétní použití těchto dat za využití konceptu transfer learningu. V práci je vytvořen model schopný klasifikovat obrázky do jednotlivých tříd vybraných relevantních místností. Pro vytvoření tohoto modelu je použita knihovna Keras. Model je následně použit v prototypu webové aplikace simulující realitní portál, která demonstruje dva případy užití přímé aplikace tohoto modelu. V návaznosti na tyto návrhy je v práci provedena diskuze o dalších aplikacích strojového učení pro obrazová data v této oblasti.
Klíčová slova: Hluboké učení; Transfer learning; umělé neuronové sítě; Tensorflow; Python; klasifikace obrazu; klasifikace místností; počítačové vidění; Realitní portál; Strojové učení; konvoluční neuronové sítě; Keras; rozpoznávání obrazu; realitní trh
Název práce: Prototype of image recognition application for a real estate portal
Autor(ka) práce: Dědek, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zimmermann, Pavel
Oponenti práce: Chudán, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master thesis deal with the issue of using image data for online real estate listing portals for machine learning. A specific use case for this data is propose here. It uses transfer learning for creating a classification model for classifying individual rooms inside a property. Keras deep learning library is used for this purpose. The model is then used in a prototype of a web application simulating a real web reality portal where two direct use cases of such a model are presented. The thesis then presents a discussion about other applications of machine learning using image data in this field.
Klíčová slova: Real estate portal; machine learning; deep learning; transfer learning; convolutional neural networks; artifical neural networks; Keras; Tensorflow; Python; Image Classification; Room classification; Computer vision; Image recognition; Real estate market

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 12. 2019
Datum podání práce: 25. 6. 2020
Datum obhajoby: 7. 10. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73065/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: