Bezpečnost IoT v chytré domácnosti

Název práce: Bezpečnost IoT v chytré domácnosti
Autor(ka) práce: Marková, Lucie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Židková, Nikola
Oponenti práce: Maryška, Miloš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Internet věcí je rostoucí moderní trend informačních a komunikačních technologií. Počet chytrých zařízení IoT každoročně rapidně narůstá ve všech odvětvích a stává se významnou součástí naší infrastruktury a každodenního života. S nárůstem kybernetických útoků zaměřených na IoT zařízení narůstají i obavy o jeho bezpečnost. Tato bakalářská práce se zabývá bezpečností internetu věcí v chytré domácnosti. Teoretická část práce se v první kapitole věnuje vysvětlení pojmu internet věcí včetně jeho aktuálního stavu na trhu, principu fungování, třívrstvé architektury, oblastí využití, výhod a nevýhod. Druhá kapitola pojednává o bezpečnosti internetu věcí, kybernetických útocích, seznámení s organizací OWASP a doporučeným možnostem zabezpečení IoT domácnosti uživateli. Cílem praktické části je vytvoření tzv. Proof of Concept návrhu hardwarového firewallu. Na začátku třetí kapitoly jsou vybrány zařízení zabezpečující IoT domácnosti, Avast Omni a Bitdefender BOX. Je zde popsána funkcionalita a ostatní aspekty těchto produktů včetně jejich vzájemného porovnání. Dále se kapitola zabývá vytvořením hardwarového firewallu s důrazem na minimalizaci nákladů a dostupnosti na českém trhu. Jsou zde vybrány vhodné komponenty, jednodeskový počítač Raspberry Pi Zero a OpenWrt software. Dále je popsána instalace a konfigurace firewallu a jeho následné testování. Na závěr je výsledný firewall porovnán s výše uvedenými zabezpečovacími zařízeními. V průběhu práce jsou použity metody explanace, analýzy, syntézy, komparace a experimentu.
Klíčová slova: Internet věcí; bezpečnost; chytrá domácnost; firewall; Raspberry Pi; OpenWrt
Název práce: Security of IoT in smart homes
Autor(ka) práce: Marková, Lucie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Židková, Nikola
Oponenti práce: Maryška, Miloš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Internet of Things is a growing modern trend in information and communication technologies. The number of smart IoT devices is rapidly growing by every year in all sectors and is becoming an important part of our infrastructure and daily life. With an increase in cyber attacks targeting IoT devices are also growing concerns regarding the devices’ security. The topic of this bachelor’s thesis is security of IoT in smart homes. The theoretical part of this thesis focuses on explaining the term IoT including its current state of the market, the way it works, three-tier architecture, areas of use, and advantages and disadvantages in the first chapter. The second chapter is centred around security of IoT, cyber attacks, as well as introducing the OWASP organisation and recommended options regarding the security of an IoT home of a user. The practical part’s goal is the creation of a Proof of Concept of a hardware firewall. At the beginning of the third chapter devices securing IoT homes are chosen, namely Avast Omni and Bitdefender BOX, including their functionality, other aspects and a comparison. The chapter then focuses on creating said hardware firewall while minimising costs and focusing on the Czech market. Presented are appropriate components, single core computer Raspberry Pi Zero, and OpenWrt Software. Following that is installation, configuration and testing of said firewall. At the end the solution is compared to mentioned available commercial products. Throughout this thesis methods of explanation, analysis, synthesis, comparison and experiment are used.
Klíčová slova: OpenWrt; Internet of things; security; smart home; firewall; Raspberry Pi

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 11. 2019
Datum podání práce: 25. 6. 2020
Datum obhajoby: 25. 8. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71864/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: