Optimalizace vykazování činností softwarových projektů v interním vykazovacím systému

Název práce: Optimalizace vykazování činností softwarových projektů v interním vykazovacím systému
Autor(ka) práce: Voborník, Josef
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novotný, Ota
Oponenti práce: Petřík, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je optimalizace UX vykazování činností v prostředí softwarových projektů, a to pomocí interního vykazovacího modulu systému Profis, který je používán ve společnosti Profinit. V první části se práce věnuje řízení projektů a rozebírá smysl a způsoby vykazování činností. Dále se práce věnuje již konkrétnímu řešení vykazování. Nejprve je provedena analýza řešeného vykazovacího modulu, na základě které jsou identifikovány vlastnosti současného stavu, které nejsou vnímány jako ideální. Následuje specifikace požadavků na nové řešení. Na základě specifikovaných požadavků byla navržena nová podoba vykazování s důrazem na větší uživatelskou přívětivost. Návrh aplikace je následně také implementován. Návrhu a samotné implementaci se věnuje celá závěrečná část práce. Hlavním výstupem práce je tedy implementovaná vykazovací aplikace, která je optimalizovaná pro dané prostředí a typ uživatelů, kteří ji budou používat.
Klíčová slova: softwarový projekt; řízení projektů; utilizace; vykazování práce; vykazovací aplikace; UX; WBS
Název práce: Optimization of reporting of software project activities in the internal reporting system
Autor(ka) práce: Voborník, Josef
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Novotný, Ota
Oponenti práce: Petřík, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this diploma thesis is to optimize UX of the process of reporting activities in the environment of software projects using the internal reporting system Profis, owned by Profinit company. The first part deals with project management and discusses the meaning and methods of reporting activities. From this point on, the thesis deals with a particular solution for reporting activities. First of all, an analysis of the former reporting module was performed. Based on the analysis, characteristics which are not perceived as ideal were identified. That is followed by a specification of the requirements for a new solution. Based on the specified requirements, a new form of reporting was designed with an emphasis on greater user experience. After the application had been designed, it was also implemented. The whole final chapter of the thesis is devoted to the design and the implementation of the application. The main output of the thesis is a reporting application, which is optimized for the given environment and the type of users who will use it.
Klíčová slova: software project; project management; utilization; project activity reporting; reporting application; UX; WBS

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 10. 2019
Datum podání práce: 25. 6. 2020
Datum obhajoby: 12. 10. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71080/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: