Vliv finanční odměny na pracovní výkon testerů softwaru – pilotní experimenty

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vliv finanční odměny na pracovní výkon testerů softwaru – pilotní experimenty
Autor práce:
Bernard, Marek
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Doležel, Michal
Osoba oponující práci:
Buchalcevová, Alena
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce zkoumá vztah mezi odměnou ve formě finančního bonusu a pracovním výkonem testerů softwaru. V úvodních kapitolách diplomové práce je představena teorie sebeurčení. Teorie sebeurčení poskytuje dostatečný teoretický základ pro uvedení vlivu odměn do širších souvislostí, jimiž je vnitřní motivace, kreativita a pracovní výkon. Po představení odměn a jejich důsledků v širším pojetí je uveden možný obecný způsob, jak lze měřit pracovní výkon zaměstnanců. Obecný způsob měření výkonu zaměstnanců je následně konkretizován na možný způsob měření výkonu testerů softwaru. Následující část diplomové práce je věnována návrhu experimentu pro zjištění vlivu jednorázové finanční odměny na kvalitu provedení testovacích případů. V rámci návrhu experimentu je popsána posloupnost činností, příprava participantů, příprava testované aplikace, tvorba testovacích scénářů, příprava a klasifikace defektů. Navržený experiment je následně ověřen formou pilotáže na zkušených testerech softwaru a na studentech s pouze základními znalostmi. Na závěr práce je uvedeno vyhodnocení pilotních experimentů a možná interpretace výsledků, která pokládá základy pro budoucí výzkumy v této nové a takřka neprobádané problematice.
Klíčová slova:
Testování softwaru; odměny; pracovní výkon; měření výkonnosti

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 10. 2019
Datum podání práce:
25. 6. 2020
Datum obhajoby:
2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.