Implementace a Dodání integrovaného IT Service Management řešení pomocí platformy ServiceNow

Název práce: Implementation and Delivery of Integrated IT Service Management solution using ServiceNow platform
Autor(ka) práce: Kadesnikov, Aleksandr
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Čáslavka, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The main goal of this master thesis is to implement a solution for the integration of IT services management entities, which will facilitate the operational activities of IT support workers that are making sure that the proper level of IT services is delivered. And, more importantly, to implement such a solution that will allow to do it efficiently and be economically reasonable.The master thesis will consist of theoretical and practical parts. The theoretical part would describe the conceptual and technological background that is necessary to further understand and assess the value of the practical part. It will contain the following topics: Information systems, Cloud computing, IT Service Management, ServiceNow and integrations. The practical part would then provide the overview of the business environment, the analysis of the old utilized solution, based on which the proposal on the reimplementation would be presented and the new solution would be designed and developed. And last but not least, the new solution would be evaluated and compared to the existing one in terms of usability, cost saving and functionality. The secondary goal of this paper is to get more educated and experienced in all stages of ITSM integrated solutions delivery. Author sees this thesis as a big opportunity to improve his both business and technical abilities.
Klíčová slova: IT Service Management; Integrations; ServiceNow
Název práce: Implementace a Dodání integrovaného IT Service Management řešení pomocí platformy ServiceNow
Autor(ka) práce: Kadesnikov, Aleksandr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Čáslavka, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Hlavním cílem této diplomové práce je implementace řešení pro integraci modulů správy IT služeb, které usnadní provozní činnosti pracovníků podpory IT, zajišťujích poskytování správné úrovně IT služeb. A co je důležitější, implementovat takové řešení, které to dovolí dělat efektivně a úsporně.Diplomová práce bude obsahovat teoretickou a praktickou část. Teoretická část popíše koncepční a technologické zázemí, které je nutné k dalšímu porozumění a posouzení hodnoty praktické části. Bude obsahovat následující témata: Informační systémy, Cloud computing, Správa IT služeb, ServiceNow a integrace. Praktická část by pak poskytla přehled podnikatelského prostředí, analýzu starého aktuálně používaného řešení, na základě kterého bude předložen návrh na reimplementaci a nové řešení bude navrženo a vyvinuto. A v neposlední řadě by nové řešení bylo zhodnoceno a srovnáno se stávajícím, z hlediska použitelnosti, úspory nákladů a funkčnosti.Sekundárním cílem této práce je získat více znalostí a zkušeností ve všech fázích dodání integrovaných ITSM řešení. Autor považuje tuto práci za velkou příležitost ke zlepšení svých obchodních a technických dovedností.
Klíčová slova: Integrace; ServiceNow; IT Service Management

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 9. 2019
Datum podání práce: 25. 6. 2020
Datum obhajoby: 5. 10. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70801/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: