Vývoj a ověření aplikace pro preventivní monitoring životních funkcí v doméně fitness/well-being

Název práce: Vývoj a ověření aplikace pro preventivní monitoring životních funkcí v doméně fitness/well-being
Autor(ka) práce: Koval, Yana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Doležel, Michal
Oponenti práce: Buchalcevová, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce je věnována vývoji a ověření mobilní a webové aplikace pro vzdálené monitorování zdraví v doméně fitness/wellness za použití wearables s funkcí měření EKG, a to s důrazem na možnost nahrávání vícesvodového EKG pomocí jednosvodového zařízení. Mezi dílčí cíle práce patří zmapování již existujících řešení v dané oblasti, vývoj a ověření funkčních prototypů mobilní a webové aplikace, definování cílové skupiny uživatelů a zařízení, ověření vyvinutých prototypů, získání zpětné vazby od uživatelů a návrh dalších rozšíření. V úvodní části je vysvětlen pojem wearables a shrnuté studie, zabývající se způsoby použití wearable EKG a prokazující jejich přesnost a kvalitu. Dále jsou zmapovány již existující hardware a software řešení v oblasti vzdáleného monitorování zdraví. Následně práce provádí čtenáře analýzou, návrhem a výsledky implementace funkčních prototypů mobilní a webové aplikace, vytvořených na základě výsledků analýzy existujících řešení a studií. V poslední části je provedeno ověření prototypů s uživateli a vyhodnoceny jeho výsledky. Na závěr jsou navrhnutá možná rozšíření aplikací na základě výsledků ověření a poznatků získaných autorkou během zpracování diplomové práce.
Klíčová slova: wearables; nositelná zařízení; EKG; webová aplikace; mobilní aplikace
Název práce: Development and verification of application for preventive monitoring of vital functions in the fitness/well-being domain
Autor(ka) práce: Koval, Yana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Doležel, Michal
Oponenti práce: Buchalcevová, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the development and verification of mobile and web application for remote health monitoring in the fitness/wellness domain using wearables with the ECG measurement function, the thesis emphasizes on the possibility of recording a multi-lead ECG using a single-lead device. The partial goals of the work include the examination of already existing solutions in the field, development and verification of functional prototypes of mobile and web applications, defining the target group of users and devices, verification of developed prototypes, obtaining feedback from users and designing further extensions. In the introduction there are an explanation of the concept of wearables and summarized studies that deal with the usage of wearable ECG and demonstrate its accuracy and quality. Further, existing hardware and software solutions in the field of remote health monitoring are presented. Subsequently, the work guides the reader through the analysis, design and implementation of functional prototypes of mobile and web applications, created from the results of analysis of existing solutions and studies. In the last part, the prototypes are verified with users and the results are evaluated. Finally, based on the results of verification and knowledge gained by the author during the elaboration of the diploma thesis, possible extensions of applications are proposed.
Klíčová slova: mobile application; web application; wearables; wearable devices; ECG

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 9. 2019
Datum podání práce: 25. 6. 2020
Datum obhajoby: 8. 10. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70556/podrobnosti

Soubory ke stažení

Neveřejná příloha
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: