Kardiovaskulární úmrtnost v České republice

Název práce: Kardiovaskulární úmrtnost v České republice
Autor(ka) práce: Gvoždiaková, Alžběta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Langhamrová, Jitka
Oponenti práce: Vrabcová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá analýzou rizika úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění v České republice. Intenzita úmrtnosti na nemoci kardiovaskulárního systému v posledních letech klesá, nicméně stále patří tato onemocnění k nejčastější příčině úmrtnosti ve většině ekonomicky vyspělých zemích, včetně České republiky. Diplomová práce se věnuje dlouhodobému vývoji kardiovaskulární úmrtnosti v České republice v letech 1970 – 2017. Kardiovaskulární úmrtnost se častěji vyskytuje u lidí ve vyšším věku. Značné rozdíly ve vývoji kardiovaskulární úmrtnosti jsou jak mezi jednotlivými kraji České republiky, tak i například mezi vyspělými a bývalými socialistickými zeměmi. Práce je také zaměřena na epidemiologický přechod, kardiovaskulární revoluci a epidemiologické studie. Dále se věnuje charakteristice nemocí kardiovaskulárního systému. Dlouhodobě se na celkové kardiovaskulární úmrtnosti nejvíce podílejí ischemické choroby srdeční a cévní nemoci mozku. Mezi rizikové faktory, které ovlivňují vznik tohoto typu onemocnění patří například hypertenze, diabetes a nadváha, rizikové faktory životního stylu, mezi které spadá kouření, fyzická aktivita, stravovací návyky apod.. Závěrečná část práce se zabývá ovlivněním střední délky života v případě vyloučení kardiovaskulárních nemocí z příčin mortality. Jedná se však pouze o hypotetickou situaci, která by mohla prodloužit střední délku života. Prevence je v oblasti zdraví velice důležitá. Pokud by nedošlo ke zlepšení jak primární, tak i té sekundární prevence, lze předpokládat, že se kardiovaskulární úmrtnost v České republice nebude nadále snižovat.
Klíčová slova: kardiovaskulární onemocnění; nemoci oběhové soustavy; úmrtnost; ischemické choroby srdeční; cévní nemoci mozku; střední délka života; kardiovaskulární revoluce; Mezinárodní klasifikace nemocí; epidemiologický přechod; rizikové faktory
Název práce: Cardiovascular mortality in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Gvoždiaková, Alžběta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Langhamrová, Jitka
Oponenti práce: Vrabcová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with mortality risk analysis for cardiovascular diseases in the Czech Republic. The intensity of cardiovascular disease mortality rates is still decreasing in recent years. However, these diseases are still the most common cause of death in economically advanced countries, including the Czech Republic. This diploma thesis evaluates the long-term development of cardiovascular mortality in the Czech Republic in 1970 – 2017. Cardiovascular mortality is prevalent in people advanced in years. There are significant differences in the development of cardiovascular mortality between regions of the Czech Republic and also between developed and the former socialist countries. This paper is also focused on epidemiologic transition, cardiovascular revolution, and epidemiologic studies. There is also described the definition of diseases of the cardiovascular system. In the long term, ischemic heart diseases and cerebrovascular diseases are the most common form of cardiovascular diseases. There are risk factors, that are influencing the development of these diseases, such as hypertension, diabetes and overweight, and lifestyle risk factors such as smoking, physical activity, eating habits, etc. The final part of the diploma thesis focuses on life expectancy after the exclusion of cardiovascular diseases from statistics of causes of death. This is an only hypothetical situation that could prolong life expectancy for a few extra years of life. In the field of health, prevention is very important. If there was an improvement in primary and secondary prevention then cardiovascular mortality in the Czech Republic would probably continue to decline.
Klíčová slova: epidemiologic transition; cardiovascular revolution; International Classification of Diseas; mortality; cardiovascular diseases; diseases of the circulatory system; ischemic heart diseases; cerebrovascular diseases; risk factors; life expectancy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonomická demografie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra demografie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 3. 2019
Datum podání práce: 25. 6. 2020
Datum obhajoby: 27. 8. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69882/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: