Agilní přístupy v business analýze

Název práce: Agilní přístupy v business analýze
Autor(ka) práce: Smysl, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Řepa, Václav
Oponenti práce: Královec, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce je věnovaná částečné re-definici pojmu business analýza, kdy na ni nahlíží jako na jeden proces, který se skládá z činností vykonávaných v oblasti business analýzy v tradičním slova smyslu (kam patří strategické plánování či poznáváni a modelování business procesů), ale zároveň sahá až k IT business analýze, tedy činnostem z oblasti systémové analýzy a vývoje software. Snahou práce je také ukázat, že tyto činnosti nejsou vlastní pouze roli business analytika, ale také rolím dalším.Práce poskytuje krátký úvod do historie a příčin vzniku agilních přístupů k vývoji software. Na základě analýzy několika vybraných přístupů jsou identifikovány principy agility. Tyto pak slouží k rozpoznání změn, které jsou důsledkem aplikace agilních přístupů na výkon business analýzy. Jelikož je v tradičních zdrojích role business analytika často chybějící, dochází k definici odpovědností této role v agilních přístupech.Poslední část práce využívá nabyté znalosti a aplikuje je na oblast business analýzy v existující organizaci, která aplikuje agilní přístupy. Zde dochází k identifikaci vybraných nedostatků procesu business analýzy a zároveň navržení doporučení, jak je řešit.Závěr práce shrnuje poznatky a identifikuje možný další rozvoj této práce, primárně k aplikaci principů agility na celou organizaci.
Klíčová slova: agilita; Scrum; vývoj software; Business analýza; Agile
Název práce: Agile approaches in business analysis
Autor(ka) práce: Smysl, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Řepa, Václav
Oponenti práce: Královec, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis is dedicated to partial re-definition of the traditional concept of business analysis. Here, it is being perceived as a process that is composed of activities performed in both – the traditional business analysis area (creation of business process models, strategic planning and business development), but also in the IT business analysis, which is concerned with the software development and application related modeling. This way of understanding of the term is taken to ensure the holistic approach. The thesis also stresses awareness of the fact that activities of the business analysis are being performed by all kinds of roles in an organization.The thesis provides a brief introduction into the history and reasons of origin of the Agile approaches. By analyzing the agile software development approaches the agile principles are identified. These then serve as a basis for description of the business analysis within the Agile approaches. The role of the business analyst within the Agile approaches is defined as it is often perceived as non-existing or confusing.In the summary of the thesis, the main principles of agility are described, their impact on business analysis and also some areas for further development – mainly aiming for creation of a framework that could put the agile principles to the broader usage within the organization.
Klíčová slova: Business analysis; Software development; Agility; Agile; Scrum

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Kognitivní informatika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 12. 2018
Datum podání práce: 25. 6. 2020
Datum obhajoby: 6. 10. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67932/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: