Úprava webové stránky Vakcinace.cz za účelem optimalizace práce v ordinaci

Název práce: Úprava webové stránky Vakcinace.cz za účelem optimalizace práce v ordinaci
Autor(ka) práce: Beran, Jiří
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Filipová, Vladimíra
Oponenti práce: Kladivo, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je přebudovat starý web Vakcinace.cz, který je lékařským centrem pro očkování a cestovní medicínu. Za tímto účelem je práce rozdělena do dvou částí. První část práce je teoretická a vysvětluje, proč jsou webové stránky zapotřebí, jaké je moderní uspořádání webových stránek, jaké právní informace by měly obsahovat o podnikání, marketingový mix 4P ve vztahu k webovým stránkám, SWOT analýza společnosti a její konkurenční prostředí společnosti, dva přístupy k vytváření webových stránek. Tato část také vysvětluje, co je systém pro správu obsahu a ukazuje ty nejoblíbenější. Druhou částí práce je případová studie na základě tvorby nového webu Vakcinace.cz. V této části je vysvětlen proces tvorby nových webové stránky. Obsahuje informace o samotné webové stránce Vakcinace.cz a jejích konkurentech, včetně analýz využívajících různé online nástroje a SWOT analýzy. V závěru, spolu s přehledem práce, jsou uvedeny návrhy pro majitele webových stránek, před a po obrázky starých a nových webových stránek a shrnutí výsledků. 
Klíčová slova: wordpress; swot analýza; programování; online marketing; seo; webové stránky
Název práce: Remake of a website Vakcinace.cz in order to optimize the workflow in the medical center
Autor(ka) práce: Beran, Jiří
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Filipová, Vladimíra
Oponenti práce: Kladivo, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to remake the old website Vakcinace.cz, which is a medical center for vaccination and travel medicine. For this purpose the thesis is divided in to two parts. The first part of the thesis is theoretical and explains why websites are needed, what the modern website design layout is, which legal information it should include about the business, the 4P marketing mix in regards to websites, SWOT analysis of a company and its competing companies, the two approaches to creating websites. This part also explains what a Content Management System is and shows the most popular ones. The second part of this thesis is a case study based on the remake of the Vakcinace.cz website. In this part the process of recreating the website is explained. It cointains information on the website itself and the competitors, including analyses using various online tools and a SWOT analysis. There are suggestions made for the website owner in the conclusion, alongside a review of the work, before and after pictures of the old and new websites respectively and a summary of results.
Klíčová slova: wordpress; swot analysis; programming; websites; online marketing; seo

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 10. 2019
Datum podání práce: 26. 6. 2020
Datum obhajoby: 7. 10. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70984/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: