Porovnání daňové povinnosti firem v Německu a v Česku se zaměřením na daň z příjmů právnické osoby

Název práce: Porovnání daňové povinnosti firem v Německu a v Česku se zaměřením na daň z příjmů právnické osoby
Autor(ka) práce: Váňová, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Filipová, Vladimíra
Oponenti práce: Volfová, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce si klade za cíl porovnat daňové povinnosti firem v Česku a v Německu se zaměřením na oblast daně z příjmu právnických osob. V úvodu je vymezen stručný právní rámec podnikatelského prostředí obou zemí a snaží se tím vnést kontext do odlišné daňové legislativy. Práce se zaměřuje na daně z příjmů právnických osob a zasazuje ji do kontextu české a německé politiky jako fiskální nástroj. Zvláštní kapitola je pak věnována aktuální problematice s ohledem na celospolečenskou událost COVID – 19 a na změny, které v oblasti daní přinesla. Diplomová práce se také dotýká historické proměny daně z příjmu právnických osob v obou zkoumaných zemích a vysvětluje některé důležité změny této daně. V praktické části práce porovnává na příkladu daňovou povinnost společnosti s ručením omezením v Česku a v Německu. Závěr práce shrnuje hlavní rozdíly ve výpočtu daně a také zhodnocuje celkový přístup obou zemí ke zdaňování právnických osob.
Klíčová slova: daň; Německo; Česko; daň z příjmů právnických osob
Název práce: Comparison of corporate tax liability in Germany and the Czech Republic with a focus on corporate income tax
Autor(ka) práce: Váňová, Michaela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Filipová, Vladimíra
Oponenti práce: Volfová, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis aims to compare the tax obligations of companies in the Czech Republic and Germany with a focus on corporate income tax. The introduction defines a brief legal framework for the business environment of both countries and thus tries to bring context into different tax legislation. The thesis focuses on corporate income taxes and places it in the context of Czech and German politics as a fiscal tool. A special chapter is then devoted to current issues with regard to the society - wide event COVID - 19 and the changes it has brought in the field of taxation. The diploma thesis also touches on the historical changes in the corporate income tax in the countries studied and explains some important changes in this tax. In the practical part of the work he compares the example of the tax liability of the company by limiting the restrictions in the Czech Republic and Germany. The conclusion summarizes the main differences in the calculation of the tax and also evaluates the overall approach of both countries to corporate taxation.
Klíčová slova: tax; Czechia; corporate income tax; Germany

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 9. 2019
Datum podání práce: 26. 6. 2020
Datum obhajoby: 7. 10. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70782/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: