Mezinárodní marketingová strategie značky CrossFit

Název práce: Mezinárodní marketingová strategie značky CrossFit
Autor(ka) práce: Špindlerová, Lucie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Volfová, Jitka
Oponenti práce: Sadílek, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá mezinárodní marketingovou strategií značky CrossFit a jejím úspěchem. Cílem je analyzovat marketingovou komunikační strategii, kterou značka využívá a následně provézt výzkum její úspěšnosti. Teoretická část práce je rozdělena do dvou hlavních témat. Téma první se týká značky jako takové a okruhů, které se s ní pojí. Okruhům, kterým je v dnešní době soustředěno více pozornosti při sestavování marketingového plánu než kdy dříve, jimiž je branding a positioning. Dále je zde pojednáno o způsobech marketingové komunikace a zásadních termínech, které se s ní pojí. Druhé téma teoretické části popisuje konkrétní značku CrossFit a její komunikační strategii, na již se práce zaměřuje.V praktické části je komunikační strategie značky CrossFit analyzována v souvislosti se soudobými trendy. Zjištění její úspěšnosti je cílem následujícího výzkumu o jejím povědomí jak na domácím, tak na zahraničním trhu. Závěr práce je věnován interpretaci a vyhodnocení zjištěných výsledků.
Klíčová slova: CrossFit; Marketing; Marketingová strategie
Název práce: Intertnational marketing strategy of CrossFit brand
Autor(ka) práce: Špindlerová, Lucie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Volfová, Jitka
Oponenti práce: Sadílek, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis is about international marketing strategy of CrossFit brand and its success. The goal of the bachelor thesis is to analyze marketing strategy, which is used by CrossFit brand and subsequently to do a research of its success.Theoretical part is devided into two main parts. First part is about the brand itself and everything which is connected with it. As for instance branding and positioning, which is being discussed a lot these days when making brand marketing strategy. Then, there are different types of marketing strategies and terminology connected to the topic being discussed in the thesis. Second part of the theoretical part contains description of the CrossFit brand with the substantial emphasis to its marketing strategy.In the practical part, there is an analysis of the CrossFit marketing strategy in connection with present trends leading to the research of its success and its brand awareness on the national as well as international market. The conclusion of the thesis contains interpretation and evaluation of the final results.
Klíčová slova: Marketing; Marketing strategy; CrossFit

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 9. 2019
Datum podání práce: 26. 6. 2020
Datum obhajoby: 31. 8. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70753/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: