Komunikační strategie kosmetického retailera

Název práce: Communication Strategy of Cosmetic Retailer Brand
Autor(ka) práce: Součková, Martina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Olšanová, Květa
Oponenti práce: Escobar Rios, Andrea
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the communication strategy of the cosmetic retailer brand targeted on the Sephora chain. This thesis aims to analyze the current marketing communication strategy of cosmetic brand Sephora and to identify appropriate improvements for its communication strategy and development in the Czech Republic. Based on the research of the author, analysis, and obtained information about marketing communications, the author will fulfill the stated aim of the thesis. The first chapter is theoretical and provides an understanding of marketing communications and essential practical frameworks. The second chapter analyses the global marketing strategy of Sephora under the LVMH Group. The third chapter contains the author’s research using both qualitative and quantitative methods to answer research questions. The fourth and last chapter provides the author’s analysis of Sephora in the Czech Republic that is based mainly on research results, findings, and conclusions in the form of a proposition of new communication mix and flowchart adaptable into the praxis.
Klíčová slova: Marketing Communications; Retailer Brand Sephora; Communication Mix; Media Flowchart; Cosmetics; Marketing Trends; Communication Strategy
Název práce: Komunikační strategie kosmetického retailera
Autor(ka) práce: Součková, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Olšanová, Květa
Oponenti práce: Escobar Rios, Andrea
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá komunikační strategií kosmetického retailera Sephora. Práce má za cíl analyzovat nynější komunikační strategii kosmetické značky Sephora a identifikovat příslušné možnosti pro zlepšení komunikační strategie tohoto retailera v České republice. Na základě výzkumu autorky, analýzy a obržených informací o marketingové komunikaci, autorka splní zmíněný cíl diplomové práce. První kapitola se zabývá teoretickým porozuměním marketingové komunikace a potřebných frameworků. Druhá kapitola analyzuje globální marketingovou strategii Sephory, která je zavedená pod luxusní LVMH korporací. Třetí kapitola obsahuje výzkum, který autorka provedla s využitím jak kvalitativních, tak kvantitativních metod, aby zodpověděla dané výzkumné otázky. Poslední, čtvrtá kapitola poskytne analýzu Sephory v České republice, která je z vysoké míry odvozena z vlastního výzkumu autorky, jejích výsledků a závěrů. Pro integraci všech zjištění, ze kterých vznikly podněty ke zlepšení komunikační strategie, autorka navrhla nový komunikační mix prezentovaný jako media flowchart s možností rychlého uvedení do praxe.
Klíčová slova: Retailer Sephora; Komunikační mix; Marketingová komunikace; Kosmetika; Marketingové trendy; Media Flowchart

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního obchodu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 6. 2019
Datum podání práce: 30. 6. 2020
Datum obhajoby: 27. 8. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68893/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: