Management Accounting in Russia

Název práce: Management Accounting in Russia
Autor(ka) práce: Omarova, Aidana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Wagner, Jaroslav
Oponenti práce: Knorová, Kateřina
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This master thesis tends to disclose the current perception of the management accounting in Russian enterprises through the analysis of its transformation since the end of XIX century till the present time. The author starts with the provision of the theoretical framework about the emergence of the global management accounting concepts including its scope, functions, practice areas and differences between management and financial accounting. Afterwards, the author conducts the research about the Russian management accounting concerning its evolution phases, existing accounting laws and regulations, professional associations and educational programs, technology systems based on the traditional review approach. The PEST and cultural dimensions analyses are used to derive the potential influences and determinants of the Russian economy. The last chapter reveals the number of problems that should be resolved with the number of the potential solutions.
Klíčová slova: PEST analysis; Russian accounting provisions; GMAPs; cultural dimensions; management accounting; controlling; management accountants; Russia
Název práce: Management Accounting in Russia
Autor(ka) práce: Omarova, Aidana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Wagner, Jaroslav
Oponenti práce: Knorová, Kateřina
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce se snaží odhalit současné vnímání manažerského účetnictví v ruských podnicích prostřednictvím analýzy jeho transformace od konce XIX století do současnosti. Autor začíná poskytováním teoretického rámce o vzniku globálních konceptů manažerského účetnictví včetně jeho rozsahu, funkcí, oblastí praxe a rozdílů mezi manažerským a finančním účetnictvím. Následně autor provádí výzkum ruského manažerského účetnictví týkající se jeho vývojových fází, existujících účetních zákonů a předpisů, profesních sdružení a vzdělávacích programů, technologických systémů založených na tradičním recenzním přístupu. Analýzy PEST a kulturní dimenze se používají k odvození potenciálních vlivů ruské ekonomiky. Poslední kapitola odhaluje počet problémů, které by měly být vyřešeny, s počtem možných řešení.
Klíčová slova: Rusko; manažerské účetnictví; PEST analýza; kulturní dimenze; controlling; ruské účetní předpisy; GMAP; účetní

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra manažerského účetnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 5. 2019
Datum podání práce: 3. 7. 2020
Datum obhajoby: 27. 8. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69663/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: