Balkánský koridor: tranzitní migrace v kontextu managementu a logistiky během humanitární reakce na uprchlickou krizi v roce 2015/2016

Název práce: Balkan corridor: transit migration in the light of management and logistics during the humanitarian response to the refugee crisis in 2015/2016
Autor(ka) práce: Abíková, Jana
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Piotrowicz, Wojciech ; Průša, Petr
Jazyk práce: English
Abstrakt:
In 2015/2016, Europe witnessed the biggest refugee crisis since World War II. Over a million people moved via different migrations routes. The critical route was the Balkan corridor running from Turkey, via Greece, to Central, Western and Northern Europe. This thesis aims to propose a new model for the analysis of transit migration in the context of humanitarian operations. This model is built on tools from management and disaster management, and its application is demonstrated in the case of Balkan corridor during the so-called refugee crisis in 2015/2016. To demonstrate this application, the development and changes of the corridor were examined looking at factors that influenced the shape of the corridor, stakeholders participating in this humanitarian response and its success using primary and secondary data. Aside from the model development, the thesis brings the first delineation of the entire Balkan corridor identifying the causes and reasons why a humanitarian response to this crisis was not successful. Also, a comparison between logistics processes held during the response to the Balkan crisis and responses to different refugee crises is included. This reflects the lack of knowledge related to transit migration and the diverse character of this type of crises. In the end, the thesis offers a set of recommendations for future operations taking place in the context of transit migration.Conclusions arising from the research are essential, as it is likely that the world will face a similar crisis in the near future. Therefore, there is a need to prepare and develop a plan in the case of such a situation to prevent failures observed on Balkan.
Klíčová slova: Balkan corridor; humanitarian logistics; management; refugees; stakeholder theory; supply chain management; transit migration
Název práce: Balkánský koridor: tranzitní migrace v kontextu managementu a logistiky během humanitární reakce na uprchlickou krizi v roce 2015/2016
Autor(ka) práce: Abíková, Jana
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Piotrowicz, Wojciech ; Průša, Petr
Jazyk práce: English
Abstrakt:
V roce 2015/2016 byla Evropa svědkem největší uprchlické krize od Druhé světové války. Více než milion lidí putoval různými migračními trasami. Klíčovou trasou byl tzv. Balkánský koridor vedoucí z Turecka, přes Řecko až do střední a severní Evropy.Cílem této práce je navržení nového modelu, pomocí kterého lze analyzovat humanitární projekty související s otázkou transitní migrace. Tento model vychází z nástrojů managementu, disaster managementu a je aplikován na příkladu tzv. Balkánského koridoru během tzv. uprchlické krize v letech 2015/2016. Aby bylo možné tento model aplikovat, autorka detailně zkoumá faktory, které ovlivnily tvar koridoru, aktéry, kteří byli do operací zapojeni a úspěch této humanitární reakce. Pro tuto analýzu využívá primární i sekundární data. Spolu s návrhem nového modelu poskytuje disertační práce první analýzu celého Balkánského koridoru spolu s definováním příčin, proč nebyla humanitární operace úspěšná. Jelikož tato reakce je výjimečná především díky kontextu transitní migrace, autorka přináší srovnání logistických procesů v operacích soustředěných na uprchlické krize a této transitní. V závěru přináší obecná doporučení pro budoucí humanitární projekty.Závěry plynoucí z tohoto výzkumu jsou stěžejní, jelikož společnost a svět budou podobným krizím čelit i v budoucnu. Z tohoto důvodu je nezbytné zlepšit reakce na nastalé situace s cílem předejít selháním, které bylo možné pozorovat na Balkánu.
Klíčová slova: Balkánský koridor; humanitární logistika; management; supply chain management; teorie stakeholderů; tranzitní migrace; uprchlíci

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 10. 2017
Datum podání práce: 13. 7. 2020
Datum obhajoby: 17. 9. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63555/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: