Vliv stresu na nákupní chování v době pandemie

Název práce: Vliv stresu na nákupní chování v době pandemie
Autor(ka) práce: Hybešová, Pavla
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šimůnek, Michal
Oponenti práce: Kincl, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce bylo zjistit, jak stres ovlivňuje nákupní chování. Za stresovou situaci byla v této práci považována pandemická situace, která nastala na začátku tohoto roku. Za metodu výzkumu byl zvolen hloubkový polostrukturovaný rozhovor s 10 respondenty, který byl následně analyzován formou zakotvené teorie. V rámci této teorie bylo provedeno otevřené kódování, kterým byly označeny hlavní aspekty objevující se u každého respondenta. Ve výsledku této analýzy se projevují stresové faktory, které doprovázely už tak stresovou situaci vyvolanou koronavirovou pandemií a jejich přítomnost je analyzována společně s věkem respondentů, kdy bylo snahou dokázat, jak se liší přístup k nákupnímu chování s odkazem na věk respondenta.
Klíčová slova: stres; nákup; pandemie; generace; ekonomika
Název práce: The effect of stress on shopping behavior during a pandemic
Autor(ka) práce: Hybešová, Pavla
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Šimůnek, Michal
Oponenti práce: Kincl, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis was to determine how stress affects shopping behavior. The pandemic situation that occurred at the beginning of this year was considered a stressful situation in this thesis. An in-depth semi-structured interview with 10 respondents was chosen as the research method, which was subsequently analyzed in the form of Grounded Theory. Within this theory, open coding was performed to identify the main aspects that appear in each respondent behavior. The result of this analysis reveals the stress factors that accompanied the already stressful situation caused by the coronavirus pandemic and their presence is analyzed together with the age of the respondents, when trying to prove how the approach to shopping behavior differs with reference to the age of the respondent.
Klíčová slova: stress; purchase; pandemic; generation; economy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 9. 2019
Datum podání práce: 15. 7. 2020
Datum obhajoby: 20. 8. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70936/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: