Employer branding farmaceutických společností jako nástroj pro nábor studentů a absolventů na business-orientované pozice

Název práce: Employer branding of the pharmaceutical companies as a tool for recruitment students and recent graduates for business-related positions
Autor(ka) práce: Strakhova, Alla
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Lešetický, Ondřej
Oponenti práce: Král, Pavel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of this thesis is to define suggestions and recommendations that can help specific companies of the pharmaceutical industry to make the use of communication channels more efficient in order to spread the awareness of the employer brand towards the target group, represented by students and recent graduates. The work focuses mainly on the use and effectiveness of individual external communication channels. The thesis consists of two parts – theoretical and analytical. The first theoretical part covers marketing approach to human resources, the concept of Employer Branding and describes HR marketing communication tools. It is followed by the analytical part which is dedicated to the Czech labour market and pharma sector analysis. It is then completed by the evaluation of the corresponding questionnaire and consequently concluded by the appropriate recommendations.
Klíčová slova: Czech Republic; Communications; Employer Branding; Human Resources; Students; Graduates; Pharmaceutical company
Název práce: Employer branding farmaceutických společností jako nástroj pro nábor studentů a absolventů na business-orientované pozice
Autor(ka) práce: Strakhova, Alla
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lešetický, Ondřej
Oponenti práce: Král, Pavel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této práce je definovat návrhy a doporučení, které mohou konkrétním společnostem farmaceutického průmyslu pomoci zefektivnit využívání komunikačních kanálů za účelem rozšíření povědomí o značce zaměstnavatele směrem k cílové skupině zastoupené studenty a absolventy vysokých škol. Práce se zaměřuje především na využití a efektivitu jednotlivých externích komunikačních kanálů. Práce se skládá ze dvou částí - teoretické a analytické. První teoretická část se věnuje marketingovému přístupu k lidským zdrojům, pojmu značky zaměstnavatele a popisuje nástroje marketingové komunikace v oblasti HR. Za touto částí následuje analytická část, která je věnována analýze českého trhu práce a farmaceutického sektoru. Poté je vyhodnocení odpovídajícího dotazníku a následně práce je zakončena příslušnými doporučeními a závěrem.
Klíčová slova: Absolventi; Farmaceutická společnost; Lidské zdroje; Česká republika; Employer branding; Komunikace; Studenti

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 4. 2018
Datum podání práce: 17. 7. 2020
Datum obhajoby: 21. 8. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65674/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: