Osobní pohoda a zdraví při podnikání

Název práce: Osobní pohoda a zdraví při podnikání
Autor(ka) práce: Mareš, Jan
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Lukeš, Martin
Oponenti práce: Jarošová, Eva; Holienka, Marian
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této disertační práce bylo prozkoumat, jak souvisí podnikatelská aktivita s osobní pohodou jedince, zdravím a spojenými koncepty. Nejprve byla provedena rešerše literatury a popsán současný stav poznání. Dále byly stanoveny hypotézy a teoretické koncepty, které byly následně testovány metodou mnohonásobné lineární regrese na datovém souboru EWCS vlny 2015. Mezi klíčová zjištění tohoto disertačního výzkumu patří, že podnikatelé nevykazují jinou míru osobní pohodu než zaměstnanci. Mají ale signifikantně nižší příjem, pokud se jedná o solo podnikatele, u kterých zdravotní problémy ještě zvyšují pravděpodobnost nižšího příjmu. Dále podnikatelé zažívají ve větší míře konflikt mezi prací a rodinou. Výsledkem je tedy zjištění, že podnikatelé vykazují objektivně horší parametry ve zmíněných oblastech v porovnání se zaměstnanci, přičemž jejich osobní pohoda je naopak vyšší.
Klíčová slova: podnikání; sebezaměstnání; osobní pohoda; zdraví; konflikt v rodině
Název práce: Personal well-being and health of entrepreneurs
Autor(ka) práce: Mareš, Jan
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Lukeš, Martin
Oponenti práce: Jarošová, Eva; Holienka, Marian
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this dissertation was to explore how entrepreneurial activity is related to an individual's personal well-being, health and related concepts. First, a literature review was performed and the current state of knowledge was described. Furthermore, hypotheses and theoretical concepts were established, which were subsequently tested by the method of multiple linear regression on the EWCS wave 2015 data set. The key findings of this dissertation research include that entrepreneurs do not show a different degree of psychological well-being than employees. However, they have a significantly lower income in case of solo entrepreneurs, where health problems, in combination with self-employment, further increases the likelihood of a lower income. Furthermore, entrepreneurs experience a greater conflict between work and family. The result is the finding that entrepreneurs show objectively worse parameters in the mentioned areas in comparison with employees, while their well-being is higher.
Klíčová slova: self-employment; well-being; health; work-family conflict; entrepreneurship

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 10. 2013
Datum podání práce: 21. 7. 2020
Datum obhajoby: 10. 9. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73733/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: